حج تمتع

صورت حج تمتع اجمالا

بدان که حج تمتع مرکب است از دو عمل : يکی عمره تمتع ، و ديگری حج تمتع . و عمره

تمتع مقدم است بر حج .

و عمره تمتع مرکب است از پنج جزء:

اول - احرام .

دوم - طواف کعبه .

سوم - نماز طواف .

چهارم - سعی بين کوه صفا و مروه .

پنجم - تقصير، يعنی گرفتن قدری از مو يا ناخن (1) .

و چون محرم از اين اعمال فارغ شد آنچه بر او بواسطه احرام بستن حرام شده بود حلال

مي شود (2) .

1- آية الله سيستاني ، آية الله مکارم : احتياط آن است که تنها به گرفتن ناخن

قناعت نکند.

2- آية الله خويي ، آية الله تبريزي : بجز تراشيدن سر، و اما سر تراشيدن تفصيلي

دارد که از اين قرار است : هر گاه عمره تمتع در ماه شوال بجا آورده شود سر

تراشيدن تا سی روز از عيد فطر گذشته جايز است و اما بعد از آن احتياط اين است

که سر تراشيده نشود و چنانچه تراشيده شد و از روی علم و عمد بود احتياط اين است

که يک گوسفند کفاره داده شود.

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : ولی تراشيدن سر جايز نيست و اگر سر بتراشد

بايد يک گوسفند کفاره بدهد بنابر احتياط هر چند جاهل يا ناسی  باشد.

و حج تمتع مرکب است از سيزده عمل :

اول - احرام بستن در مکه .

دوم - وقوف به عرفات .

سوم - وقوف به مشعر الحرام .

چهارم - انداختن سنگريزه به جمره عقبه در مني .

پنجم - قربانی در مني .

ششم - تراشيدن سر يا تقصير کردن در مني .

هفتم - طواف زيارت در مکه .

هشتم - دو رکعت نماز طواف .

نهم - سعی بين صفا و مروه .

دهم - طواف نساء.

يازدهم - دو رکعت نماز طواف نساء.

دوازدهم - ماندن به مني ، شب يازدهم و شب دوازدهم و شب سيزدهم برای بعضی  از

اشخاص .

سيزدهم - در روز يازدهم و دوازدهم رمی جمرات ، و اشخاصی که شب سيزدهم در مني

ماندند روز سيزدهم بايد رمی جمرات کنند (1) .

آنچه ذکر شد صورت اجمالی اين دو عمل است و تفصيل آنها بعد ذکر مي شود.

1- آيات عظام خويي ، بهجت ، مکارم ، سيستاني ، تبريزي : بنابر احتياط.

مسئله 183- لازم نيست مکلف اين اعمال را قبل از ورود به عمره و حج بداند ولو

اجمالا (1) ، و کافی است که نيت کند عمره تمتع را، يعنی عبادتی را که خداوند بر

او واجب کرده ، و همين طور حج تمتع را بنحوی که واجب است بر او، و کيفيت و

تفصيل هر يک را از رساله در وقت عمل ياد بگيرد و عمل کند، ولی ياد گرفتن اجمالي

آن بهتر و موافق احتياط است .

1- آية الله بهجت : چنانچه اعمال واجب را بطور تفصيل نداند واجب است بنابر

احتياط آنچه بر او واجب مي شود فعل يا ترک آن از روی مناسک يادگرفته يا از

کسيکه مورد وثوقش باشد بپرسد تا به هنگام احرام همه وظائف خود را ولو اجمالا در

نظر بگيرد.(مناسک ، ص 72) .