حج افراد

صورت حج افراد و عمره مفرده

مسئله 174- صورت حج افراد که گاهی مورد ابتلای متمتع مي شود از اين قرار است که :

زن حائض يا کسی که بواسطه ضيق وقت نمي تواند عمره تمتع را بجا آورد بايد قصد کند

حج افراد را، و به همان احرام عمره تمتع که عدول به افراد کرده برود به عرفات و

مثل ساير حجاج وقوف کند، بعد از آن برود به مشعر و وقوف کند، بعد برود به منی  و

اعمال منی را بجا آورد مگر هدی را که واجب نيست بر او، بعد برود به مکه و طواف

زيارت و نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، پس در اين وقت از

احرام خارج مي شود، بعد از آن برگردد به منی برای بيتوته و اعمال ايام تشريق به

همان نحو که ساير حجاج بجا مي آورند، پس صورت حج افراد عين صورت حج تمتع است

با يک (1) فرق که در حج تمتع هدی بايد ذبح کند و در حج افراد واجب نيست ولي

استحباب دارد.

1- آية الله تبريزي ، آية الله سيستاني : حج افراد با حج تمتع در تمام اعمال مشترک

هستند و در 6 جهت با هم فرق دارند (تفصيل آن در مسأله 158 مناسک آية الله

تبريزی  و مسأله 150مناسک آية الله سيستانی بيان شده است ) .

آية الله بهجت : حج قران و افراد وظيفه کسی است که اهل مکه يا اطراف آن باشد به

شرطی که فاصل بين وطنش تا مکه کمتر از شانزده فرسخ باشد.(مناسک ، مسأله 143) .

مسئله 175- صورت عمره مفرده - که بايد کسی که حج تمتع او بدل به حج افراد شد بعد

از حج بجا آورد (1) - آن است که خارج شود به ادني الحل ، و افضل آن است که از

"جعرانه " يا "حديبيه " يا "تنعيم " که از همه نزديکتر به مکه است محرم شود، و

بيايد به مکه و طواف کند و نماز آن را بخواند و سعی بين صفا و مروه بکند و تقصير

کند يا سر بتراشد و طواف نساء بجا آورد و نماز طواف بخواند.

1- آية الله سيستاني : در صورت تمکن .

مسئله 176- عمره مفرده با عمره تمتع که تفصيلا خواهد آمد در صورت فرق ندارند مگر

در سه چيز:

اول - آنکه در عمره تمتع بايد تقصير کند، يعنی از مو يا ناخن خود بگيرد، و سر

تراشيدن جايز نيست و در عمره مفرده مخير (1) است بين سر تراشيدن و تقصير.

دوم - آنکه در عمره تمتع طواف نساء ندارد و در عمره مفرده دارد.

سوم - آنکه ميقات عمره تمتع يکی از مواقيت پنجگانه است که ذکر آن مي آيد.

و ميقات عمره مفرده ادني الحل است (2) و جايز است از يکی از مواقيت پنجگانه

محرم شود.

1- آية الله بهجت : ولی  خروج از احرام در عمره مفرده گاهی به تقصير و گاهی  به

سرتراشيدن است .(مناسک ، مسأله 136) .

2- آيات عظام خويي ، سيستاني ، تبريزي : احرام بستن برای عمره مفرده بايد از همان

مواقيت عمره تمتع باشد و اگر مکلف در مکه باشد و بخواهد عمره مفرده بجا آورد

جايز است از حرم خارج شده و احرام ببندد و واجب نيست به يکی از مواقيت عمره

تمتع برود و بهتر است که احرامش از يکی از اين 3 محل باشد: حديبيه ، جعرانه ،

تنعيم .

مسئله 177- کيفيت أفعال حج افراد از احرام و وقوفين و اعمال منی و اعمال مکه عين

کيفيت حج تمتع است ، و در احکام مشترک هستند، و کيفيت افعال عمره تمتع از

احرام و طواف و ساير اعمال عين کيفيت عمره مفرده است .

مسئله 178- عمره تمتع را اگر کسی بجا بياورد کافی است از عمره مفرده .

مسئله 179- کسی که وظيفه اش حج تمتع است مثل اشخاصی که از مکه شانزده فرسنگ (1)

شرعی دور باشند اگر استطاعت برای عمره داشته باشند و برای حج نداشته باشند عمره

مفرده بر آنها واجب نيست (2) مثل اشخاصی که به نيابت ، حج مي کنند، گرچه احتياط

آن است که بجا آورد (3) .

1- آية الله بهجت : بيش از شانزده فرسخ (مناسک ، مسأله 139) .

2- آية الله صانعي : وجوبش خالی از قوت نمي باشد.

3- آية الله مکارم : اين احتياط واجب است .

مسئله -180 کسی که محرم شد به احرام عمره مفرده حرام مي شود بر او جميع چيزهايی  که

در احرام تمتع گفته شد و بعد از آنکه تقصير کرد يا سر تراشيد همه چيز بر او حلال

مي شود مگر زنها و بعد از آنکه طواف نساء را با نمازش بجا آورد زن هم بر او حلال

مي شود.

مسئله 181- طواف نساء را در عمره مفرده بايد بعد از تقصير يا سرتراشی بجا آورد.

مسئله 182- کسی که به احرام عمره مفرده وارد مکه شد اگر احرامش در ماههای  حج

بوده (1) جايز است که آن را عمره تمتع قرار دهد و دنبال آن حج تمتع بجا آورد و

در اين صورت هدی بر او واجب مي شود (2) .

1- آية الله تبريزي : تا وقت حج در مکه باقی  ماند.

آية الله سيستاني : اگر عمره مفرده را در ماههای حج انجام دهد و در مکه تا روز

هشتم ذي الحجه بماند و قصد حج کند عمره او عمره تمتع به حساب مي آيد.

2- آية الله صانعي : جايز است که در حج مستحبی عمره تمتع قرار دهد.