حج قران
مسأله 161 : حج قران با حج افراد در تمام جهات با هم متحد و
يکسانند، مگر آنکه در حج قران هنگام احرام بايد مکلف قربانی 
را همراه داشته باشد، و بدين جهت قربانی کردن بر واجب
مي شود و احرام در اين قسم از حج همانطور که با تلبيه گفتن
محقق مي شود با اشعار ( علامت گذاشتن ) يا تقليد ( چيزی به
گردن حيوان آويختن ) نيز محقق مي شود ( و معنای اشعار و
تقليد در مسأله (182) خواهد آمد ) و هرگاه برای حج قران
احرام ببندد جايز نيست به حج تمتع عدول نمايد