تروک احرام

در گذشته گفته شد : که احرام بدون تلبيه يا آنچه که در حکم
آن است منعقد نخواهد شد، هر چند نيت احرام حاصل شده
باشد و هرگاه مکلف احرام بست ، بيست و پنج چيز بر او حرام
مي شود که آنها را تروک احرام مي نامند، و ذيلا بيان مي شوند :
1 - شکار حيوان صحرايی 2 - نزديکی با زن 3 - بوسيدن زن
4 - دست زدن به زن 5 - نگاه کردن و بازی شهوت آميز نمودن
با زن 6 - استمناء ( معنای آن خواهد آمد ) 7 - عقد ازدواج 8 -
استعمال بوی خوش 9 - پوشيدن لباس دوخته و آنچه در
حکم آن است برای مرد 10- سرمه کشيدن 11 - نگاه کردن در
آيينه 12 - پوشيدن چکمه و جوراب برای مرد 13 - دروغ گفتن
و دشنام دادن و فخر فروختنی که مستلزم اهانت مؤمنی باشد
14 - مجادله ( بگو مگو کردن ) 15 - کشتن شپش و مانند آن از
موذيات بدن انسان 16 - زينت کردن 17 - روغن مالی بدن 18
- کندن موی بدن 19 - پوشاندن سر برای مرد، و فرو رفتن در
آب حتی برای زن 20- پوشاندن رو برای زن 21 - زير سايه
رفتن برای مرد 22 - خارج نمودن خون از بدن 23 - ناخن
گرفتن 24 - دندان کشيدن بنا بر قولی 25 - همراه داشتن
سلاح و تفصيل اين امور در مسائل ذيل بيان خواهد شد