شکار حيوان صحرايي

 شکار صحرايی  که وحشی باشد، مگر در صورتی که ترس داشته باشد از آزار آن (1) .

1 - آية الله خامنه اي : به جهت عدم ابتلاء صيد معظم له متعرض آن نشده اند.

مسئله 304 - خوردن گوشت شکار بر محرم حرام است چه خودش شکار کند يا غير خودش ،

چه محرم شکار کند يا غير محرم (2) .

2 - آية الله مکارم : خواه قبل از احرام خودش شکار کرده باشد يا نه .

مسئله 305 - نشان دادن شکار را به شکارچی حرام است و همينطور اعانت او به هر

نحوی حرام است .

مسئله 306 - اگر محرمی  صيد را ذبح کند در حکم (1) ميته خواهد بود بنابر مشهور، و

به احتياط واجب (2) هم درباره محرم و هم محل .

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : اگر محرم صيدی را شکار کند و يا آن را

ذبح کند ميته خواهد بود، پس بر محرم و غير محرم حرام است خوردن آن ، بلکه نماز

خواندن در پوست آن نيز جايز نيست .(مناسک عربي ، ص 86) .

آية الله فاضل : اگر محرمی صيد را ذبح کند، از نطر خوردن در حکم ميته خواهد بود،

در صورتی که ذبح يعنی  بريدن رگهای چهارگانه به دست محرم باشد اما چنانچه با

پرتاب تير صيد کرده باشد به احتياط واجب در حکم ميته است . بدون فرق بين آنکه

محرم از آن استفاده نمايد يا محل .

2 - آية الله خويي ، آية الله تبريزي : صيدی را که محرم ذبح کرده بر محرم و محل

حرام است .

آية الله سيستاني : اگر محرم در بيرون حرم شکار کرده باشد بنابر احتياط خوردن آن

گوشت بر محل نيز حرام است . و اگر در داخل حرم آن را شکار کرده باشد خواه محرم

و خواه محل خوردن گوشت آن بر محل نيز حرام است . (مناسک ، مسأله 202) .

مسئله 307 - شکار دريايی  مانع ندارد، و آن حيوانی است که تخم و جوجه ، هر دو را

در دريا کند (1) .

1 - آيات عظام گلپايگاني ، تبريزي ، سيستاني : حيوان دريايی آن است که فقط در آب

زندگی  کند.

آية الله مکارم : و در دريا باشد بنابر احتياط واجب .

آية الله اراکي ، آية الله نوري : و در آن هم زندگی  کند.

آية الله بهجت : متذکر اين معنا که ملاک حيوان دريايی چيست نشده اند.

آية الله فاضل : زندگی او در دريا باشد به نظر عرف .

مسئله 308 - ذبح و خوردن حيوانات اهلی مثل مرغ خانگی و گاو و گوسفند و شتر مانع

ندارد.

مسئله 309 - پرندگان ، جزء شکار صحرايی مي باشند و ملخ نيز در حکم شکار صحرايي

است (1) .

1 - آية الله بهجت : حکم شکار پرندگان را معترض نشده اند ولی الحاق ملخ را

فرموده اند. (مناسک ، مسأله 201) .

مسئله 310- احتياط واجب آن است که زنبور را نکشد اگر قصد اذيت او را نداشته

(1) باشد.

1 - آيا عظام متعرض حکم کشتن زنبور نشده اند هرچه آية الله خويي ، و آية الله

سيستانی در کفارات ، کفاره کشتن زنبور را ذکر کرده اند.

مسئله 311 - نگاه داشتن صيد حرام است اگرچه خودش مالک آن باشد (1) .

4 - آية الله اراکی  و آية الله فاضل : اگر قبل از احرام با خود آورده باشد بايد آن

را رها کند و با خود نگاه ندارد.

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : اگر صيد را با خود آورده باشد وقتی محرم شد از

ملک او بيرون مي رود و بايد آنرا رها کند.

آية الله سيستاني : اگرچه خودش آن را شکار کرده باشد -اگرچه شکارش پيش از احرام

باشد- و يا ديگری  شکار کرده باشد و چه شکار در حرم صورت گرفته باشد، يا در

بيرون آن . (مناسک ، مسأله 201) .

مسئله 312 - اگر پرنده ای که نزد او است ، پر درنياورده يا پر او را چيده اند

واجب است آن را حفظ کند تا پر درآورد و آن را رها کند، بلکه بعيد نيست که

واجب باشد (1) حفظ بچه صيد را، مثل آهو بره تا بزرگ شود و رها کند آن را.

1 - آية الله مکارم و آية الله تبريزي : بنابر احتياط واجب .

آية الله غروي : اين حکم مبنی بر احتياط است .

مسئله 313 - هر شکاری که حرام است ، جوجه و تخم آن نيز حرام است .

بدان که در شکار احکام بسياری است و چون محل حاجت چندان نيست از بيان آنها

خودداری  شد.