انجام کاری به قصد بيرون آمدن منی (استمناء)

 استمناء

مسئله 334 - استمناء يعنی طلب بيرون آمدن منی کردن بدست يا غير آن هرچند بخيال

باشد يا ببازی  کردن با زن خود يا کس ديگر بهر نحو باشد، پس اگر منی خارج شود

کفاره آن يک شتر است (1) ، و احتياط (2) واجب آن است که در جايی که جماع

موجب بطلان است استمناء نيز موجب بطلان باشد به نحوی که در جماع گفته شد.

1 - آية الله خامنه اي : و اگر نتواند شتر بدهد قربانی کردن يک گوسفند کافی است و

اين در صورت علم به حکم مي باشد و اگر استمناء با کاری است که او با خود انجام

مي دهد و پيش از مزدلفه است لازم است حج را تمام کند و در سال بعد آن را

دوباره بجا آورد و اگر استمناء به وسيله همسرش انجام شده ، احتياط واجب آن است

که باز هم اينگونه عمل کند.

2 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : در صورتی که با آلت خود بازی کند و مني

بيرون بايد کفاره آن يک شتر است و اگر اين عمل قبل از موقفين باشد سال ديگر

بايد اعاده حج نمايد.

آية الله خويي ، آية الله تبريزي : اگر محرم با آلت خود بازی کند و منی از آن بيرون

بيايد حکم کسی است که با زن خود نزديکی کرده و مسأله آن گذشت . و اگر بدون بازي

با آلت استمناء نمود، کفاره بر او واجب مي شود و بنابر اظهر حج و عمره اش فاسد

نخواهد شد. هرچند رعايت احتياط در اعاده آنها بهتر است .

آية الله سيستاني : استمناء با عضو تناسلی چه با دست و چه با غير آن مطلقا حرام

است و حکم آن در حج حکم جماع است که گذشت . و استمنا بوسيله بوسيدن زن و يا

دست زدن و يا ملاعبه و نگاه حکمش در مسائل قبل گذشت . و استمناء بوسيله شنيدن

صحبت زن و يا اوصاف و مشخصات او و يا بوسيله تصورات او در خيال و مانند آن

بر محرم حرام ولی اظهر موجب کفاره نيست .(مناسک ، مسإله 232) .

آية الله بهجت : و بدان که انزال منی با استمناء بعضی او را مفسد حج دانسته اند

مثل جماع کردن و اين قول احوط است و در استمناء به مثل عبث با آلت خود و

مانند آن از محرم بر غير محرم پس ترک نشود احتياط به قضاء حج . (مناسک ، مسأله

232) .