عقد ازدواج

 عقد کردن زن از برای خود يا غير، چه آن غير، احرام بسته باشد يا نبسته

باشد و محل باشد.

مسئله 325 - جايز نيست (1) شخص محرم شاهد شود از برای عقد گرچه آن عقد براي

غير محرم باشد.

1 - آية الله خويي ، آية الله تبريزي : شاهد شدن بر عقد بنابر قول مشهور بر محرم

حرام است ، و اين قول موافق احتياط است .

آية الله سيستاني : بنابر مشهور بين فقهاء برای محرم جايز نيست در مجلس عقد

ازدواج حاضر شود و احوط و اولی اين است که از گواهی دادن بر واقع شدن عقد

ازدواج نيز بپرهيزد، اگرچه پيش از احرام در مجلس عقد حاضر بوده است . (مناسک ،

مسأله 235) .

آية الله مکارم : بنابر احتياط واجب نبايد شخص محرم شاهد شود.

آية الله بهجت : حاضر شدن در مجلس عقد و گواهی دادن بر آن بر محرم حرام است .

(مناسک ، مسأله 235) .

آية الله اراکي ، آية الله نوري : احتياط واجب .

مسئله 326 - احتياط آن است که شهادت ندهد بر عقد اگرچه شاهد عقد شده باشد، در

حال محرم نبودن (1) ، اگرچه جايز بودن آن خالی از قوت نيست .

1 - آية الله خويي ، آية الله تبريزي : بعضی از فقهاء فرموده اند که گواهی بر عقدی  که

قبلا واقع شده نيز بر محرم حرام است ، ولی دليلش ظاهر نيست .

آية الله مکارم : احتياط واجب اين است که محرم .

آية الله فاضل : شهادت دادن به عقد در حال احرام جايز است هرچند احتياط مستحب

در ترک آن است .

آيات عظام بهجت ، گلپايگاني ، صافي : شهادت بر عقد جايز نيست ، اگرچه پيش از

احرام شاهد شده باشد.

مسئله 327 - اقوی آن است که خواستگاری کردن در حال احرام جايز است و احتياط

(1) در ترک است .

1 - آيات عظام اراکي ، نوري ، گلپايگاني ، خويي ، تبريزي ، مکارم ، فاضل ، صافي : بنابر

احتياط واجب محرم نبايد خواستگاری  نمايد.

مسئله 328 - رجوع کردن به زنی که طلاق رجعی داده است مانع ندارد.

مسئله 329 - اگر زنی را در حال احرام جماع کند با علم به مسأله ، آن زن بر او

حرام دائمی (1) مي شود.

1 - آيات عظام گلپايگاني ، خويي ، صافي : متعرض حرمت ابديه نشده اند و فرموده اند

که عقد او باطل است .

آية الله بهجت : اقوی حرمت ابديه است .(مناسک ، مسأله 233) .

مسئله 330- اگر زنی  را با جهل به مسأله برای خود عقد کند عقدی که کرده است

باطل است ، لکن حرام دائمی (1) نمي شود، ولی احتياط آن است (2) که آن زن را

نگيرد خصوصا اگر با او نزديکی کرده باشد.

1 - آيات عظام گلپايگاني ، خويي ، سيستاني ، بهجت : متعرض فرض جهل نشده اند.

آية الله اراکي ، آية الله نوري : در صورت دخول ، و در صورت دخول حرام دائمی  مي شود.

2 - آية الله مکارم : اين احتياط مستحب است .

مسئله 331 - ظاهرا فرقی بين عقدی و صيغه ای نيست در احکامی که ذکر شد.

مسئله 332 - احتياط آن است (1) که زن اگر احرام بسته باشد و مرد محرم نباشد و

عقد کند او را، با او نزديکی  نکند و طلاق دهد او را، و در صورت علم به مسأله او

را طلاق دهد، و با او هيچ وقت ازدواج نکند.

1 - آية الله اراکي : بنابر احتياط مستحب .

آية الله فاضل : اگر زنی احرام بسته باشد و مردی که محرم نيست او را به عقد خود

درآورد، اين عقد باطل است و برای هميشه بر يکديگر حرام مي شوند.

آيات عظام گلپايگاني ، سيستاني ، بهجت : متعرض اين فرع نشده اند.

آية الله خويي ، آية الله تبريزي : در صورتی که زن محرم باشد و مردی که محرم نيست

او را به عقد خود درآورد اين عقد باطل است و چنانچه زن عالم به حکم بوده است

موجب حرمت ابدی هم مي شود.

مسئله 333 - اگر کسی  عقد کند زنی را برای محرمی و محرم دخول کند پس اگر هر سه

عالم به حکم (1) باشند بر هر يک آنها يک شتر کفاره است ، و اگر دخول نکند

کفاره نيست ، و در اين حکم فرق نيست بين آنکه زن و عاقد محل باشند يا محرم ، و

اگر بعضی از آنها حکم را مي دانند و بعضی نمي دانند بر آنکه مي داند کفاره است .

1 - آية الله سيستاني ، آية الله فاضل : عالم به حکم و موضوع باشند.