استفاده از بوی  خوش

استعمال عطريات است از قبيل مشک و زعفران و کافور و عود و عنبر، بلکه

مطلق (1) عطر هر قسم که باشد.

1 - آية الله خويي ، آية الله بهجت : احوط اجتناب از هر بوی خوشی غير از اينهاست .

آية الله تبريزي : اين حکم در غير زعفران و عود و عنبر و مشک و روس ، مبنی  بر

احتياط مستحب است .

آية الله سيستاني : بنابر اظهر محرم بايد از تمام عطرهای متعارف مثل گل محمدی  و

مانند اينها نيز اجتناب نمايد. (مناسک ، مسأله 237) .

مسئله 335 - ماليدن عطر بر بدن و لباس جايز نيست و همينطور پوشيدن لباسی  که

بوی عطر مي دهد اگرچه قبلا به آن عطر ماليده شده باشد (1) .

1 - آية الله مکارم : يا پراکندن در فضا بوسيله اسپری و مانند آن .

مسئله 336 - خوردن چيزی که در آن چيزی است که بوی خوش مي دهد مثل زعفران جايز

نيست .

مسئله 337 - اگر به پوشيدن لباس يا خوردن غذايی که بوی خوش مي دهد مثل زعفران

اضطرار پيدا کند بايد (1) دماغ خود را بگيرد که بوی خوش به آن نرسد (2) .

1 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، بهجت : بنابر احتياط لازم .

آية الله مکارم : بنابر احتياط مستحب .

2 - آية الله مکارم : مکر اينکه موجب عسر و حرج باشد.

مسئله 338 - از گلها و سبزيهايی که بوی خوش مي دهد بايد (1) اجتناب کند، مگر

بعضی انواع که صحرايی  است ، مثل بومادران و درمنه و خزامی که مي گويند از

خوشبوترين گلها است .

1 - آيات عظام گلپايگاني ، اراکي ، مکارم ، صافي : بنابر احتياط واجب از تمام گلها

اجتناب کند.

نظر آية الله خويي ، آية الله بهجت اين است : که بايد بنابر احتياط لازم از هر بوي

خوشی اجتناب کند. ولی آية الله بهجت موارد استثناء را ذکر نکرده اند.

آية الله خامنه اي : احتياط واجب نبوييدن هر چيز معطری است که به آن عطر گفته

نمي شود.

آية الله تبريزي : چنانکه گذشت حکم در غير زعفران و عود و عنبر و روس و مشک ،

مبنی بر احتياط مستجب است .

مسئله 339 - احتياط آن است که از دارچينی و زنجبيل و هل و امثال آن اجتناب کند

اگرچه اقوی حرام نبودن آنها است .

مسئله 340- از ميوه های خوشبو از قبيل سيب و به اجتناب لازم نيست ، و خوردن

آنها و بوئيدن آنها مانع ندارد، لکن احتياط (1) آن است که بوئيدن را ترک کند.

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : نهايت احتياط در آن ...

آية الله بهجت : متعرض اين احتياط نشده است .

آية الله خويي ، آية الله سيستاني : بنابر احتياط از بوييدن آنها هنگام خوردن بايد

خودداری  شود.

آية الله فاضل ، آية الله تبريزي : اولی اين است که از بوييدن آنها هنگام خوردن

خودداری  شود.

مسئله 341 - اقوی  (1) حرمت گرفتن دماغ است از بوی بد، لکن فرار کردن از بوی  بد

به تند رفتن عيب ندارد.

1 - آية الله تبريزي : بنابر احتياط واجب . (مناسک ، مسأله 241) .

آية الله بهجت : بنابر احوط بلکه اقوي . (مناسک ، مسأله 241) .

مسئله 342 - خريد و فروش عطريات اشکال ندارد لکن نبايد آنها را برای امتحان بو

کند يا استعمال کند.

مسئله 343 - کفاره استعمال بوی خوش يک گوسفند است بنابر احتياط واجب (1) .

1 - آية الله خويی و آية الله تبريزي : کفاره اش بنابر مشهور يک گوسفند است ، ولي

ثبوت کفاره در غير خوردن ، محل اشکال است هرچند احوط کفاره دادن است .

آية الله سيستاني : هرگاه محرم عمدا مقداری از چيزهای خوشبو بخورد، و يا چيزي

بپوشد که اثر بوی خوش از سابق در آن مانده باشد، بنابر احتياط واجب بايد يک

گوسفند کفاره بدهد، ولی در غير اين دو مورد در استفاده از بوی خوش کفاره واجب

نيست ، هرچند احوط کفاره دادن است . (مناسک ، مسأله (240.

آية الله فاضل : در صورت علم و عمد.

آية الله صانعي : بلکه بنابر اقوي .

مسئله 344 - مشهور آن است که استعمال خلوق کعبه و آن چيزی است که کعبه رابه آن

خوش بو مي کنند حرام نيست . لکن چون معلوم نيست که خلوق چيست (1) احتياط

(2) آن است که اجتناب کند از بوی خوشی که در کعبه است .

1 - آية الله فاضل : ماده خوشبوی مخصوصی است که برای نظافت کعبه استعمال مي شود.

آية الله غروي : خلوق عبارت از عطری که مايع بوده و زرد رنگ و اعظم اجزای  آن

زعفران است و کعبه را با آن خوشبو مي کنند.

2 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، بهجت ، فاضل : اين احتياط لازم نيست .

آية الله صانعي : مستحب .

آية الله سيستاني : نسبت به آنچه فعلا کعبه را با آن خوشبو مي کنند و حکم بوييدن آن

چيزی در مناسک ايشان مذکور نيست .

آية الله خامنه اي : اين احتياط لازم است .

مسئله 345 - اگر بوی خوش را مکرر (1) استعمال کرد در وقت (2) واحد بعيد نيست

يک گوسفند کفايت کند، لکن احتياط در تعدد است ، و اگر در اوقات متعدده

استعمال کرد احتياط (3) ترک نشود، و اگر بعد از استعمال کفاره داد و باز

استعمال کرد واجب است که باز کفاره بدهد (4) .

1 - آية الله گلپايگاني : در صورت تکرار کفاره هم تکرار شود.(مناسک عربي ، ص 98) .

آية الله خامنه ای  تکرر استعمال طيب در يک زمان تا حدی که عرفا آن را يکبار

استعمال کردن بدانند کفاره را متعدد نمي کند و در غير آن علي الظاهر بايد کفاره

را به تعداد استعمال تکرار کند و عدم تخلل کفاره تأثيری ندارد گرچه وجوب کفاره

به جهت استعمال طيب معلوم نيست .

آية الله تبريزي : چنانچه گذشت کفاره در غير خوردن مبنی بر احتياط وجوبی است و

در صورت تکرار احتياط در تعدد کفاره است .

2 - آية الله اراکي : يا مجلس واحد، بنابر احتياط کفاره را تکرار کند.

3 - آية الله فاضل : بنابر اقوی کفاره را بايد متعدد بدهد.

4 - آيات عظام بهجت ، خويي ، سيستاني : متعرض اين مسأله نشده اند.