پوشيدن لباس دوخته يا شبيه دوخته برای  مرد

پوشيدن چيز دوخته (1) مثل پيراهن و زير جامه و قبا و امثال آنها.

1 - آية الله سيستاني : برای محرم جايز نيست که جامه دکمه دار يا آنچه فايده دکمه

را داشته باشد بپوشد در صورتی که دکمه آن را ببندد و همچنين جايز نيست جامه اي

بپوشد که مانند زره ، يقه و آستين داشته باشد و سر را از يقه و دستها را از آستين

بيرون بياورد. و همچنين جايز نيست زير شلواری و آنچه را که مانند آن عورتين را

مي پوشاند مانند شلوار بپوشد، مگر اينکه ازار -لنگ - نداشته باشد که در اين صورت

پوشيدن آن جايز است ، و بنابر احتياط واجب بايد از پوشيدن لباسهای متعارف مانند

پيراهن و قبا و لباده و پالتو و پيراهن عربی بپرهيزد، هرچند آنها را مانند جامه

دکمه دار و زره نپوشد (مناسک ، مسأله 242) .

آيه الله خويي ، پوشيدن پيراهن و قبا و شلوار و زير شلواری و جامه دکمه دار با بستن

دکمه آن و درع (زره ) و هر جامه ای که آستين دار باشد که دست در آن رود بر محرم

حرام است . (مناسک ، مسأله 242) .

مسئله 346 - چيزهايی  که شبيه به دوخته است مثل پيراهنهايی که با چرخ يا با

دست مي بافند يا چيزهايی  را که با نمد به شکل بالاپوش مي مالند مثل کليجه و پستک

وکلاه و غير آن جايز نيست (1) پوشيدن آنها (2) .

1 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، بهجت : احوط اجتناب از هر جامه دوخته بلکه شبيه

دوخته است ، مانند نمدی که چوپانان آن را مي پوشند.

آية الله مکارم : همچنين لباسهايی که قطعات آن را بهم مي چسبانند.

2 - آية الله خامنه اي : و همچنين لباسهای دکمه دار گرچه مخيط نباشد، که پوشيدن آن

حرام است ولی  ساير استعمالات آن مانند فرش قرار دادن يا به عنوان روانداز

استفاده کردن مانعی  ندارد.

مسئله 347 - احوط (1) اجتناب از مطلق دوخته است هرچند کم باشد، مثل کمربند (2)

دوخته و شب کلاه (3) .

1 - آية الله خامنه اي : پوشيدن مخيط از غير انواع لباس مانند کمربند يا هميان

حرام نيست ، و کفاره ندارد.

آية الله فاضل : اما اگر بتواند هميان دوخته نشده تهيه کند نمي تواند از هميان

دوخته شده استفاده کند.

آية الله خويي : احوط اجتناب از مطلق جامه دوخته و شبيه دوخته است ولی  انداختن

پتوی حاشيه دار که طرفين آن را با نخ دوخته اند مانع ندارد. (استفتائات ، ص 241،

س 712) .

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : استفاده از اين اشياء برای محرم جايز است

هرچند دوخته باشد: 1 - هميان و کمربند که برای حفظ پول به کمر مي بندند. 2 - فتق

بند 3 - کفشی که تمام روی پا را نپوشاند.

2 - آية الله مکارم : کمربند دوخته اشکالی  ندارد.

3 - آية الله تبريزي : پوشيدن شب کلاه جايز نيست و کمربند مانعی  ندارد.

آية الله صانعي : بلکه در مثل آنها پوشيدنشان متعارف است در غير حال احرام خالي

از وجه نيست و اما در غير آنها احتياط مستحب است .

مسئله 348 - هميانی  را که در آن پول مي گذارند اشکال ندارد به کمر ببندد هرچند

دوخته باشد، بهتر آن است که قسمی کند که بي گره باشد (1) .

1 - آية الله فاضل : اما اگر بتواند هميان دوخته نشده تهيه کند نمي تواند از هميان

دوخته شده استفاده کند.

آية الله بهجت : در مناسک ايشان ، قسمت اخير آورده نشده است .

مسئله 349 - فتق بند اگر دوخته باشد برای ضرورت جايز است ببندد، لکن احتياط آن

است که کفاره بدهد (1) .

1 - آية الله فاضل ، آية الله صافي : اولی اين است که کفاره بدهد.

آية الله تبريزي : کفاره هم ندارد.

آية الله مکارم : ضرورت لازم نيست و کفاره هم ندارد.

آية الله خامنه اي : حکم آن در ذيل مسأله 347 گذشت .

آية الله سيستاني : اين احتياط لازم نيست .

مسئله 350 - اگر به لباس دوخته احتياج پيدا کرد جايز است بپوشد، ولی  کفاره

بايد بدهد (1) .

1 - آيات عظام خامنه اي ، خويي ، تبريزي ، سيستاني ، بهجت : بنابر احتياط واجب بايد

يک گوسفند بدهد.

مسئله 351 - جايز است گره زدن لباس احرام را ولی احتياط در گره نزدن است ، و

احتياط واجب آن است که لنگ را بگردن گره نزنند.

مسئله 352 - جايز است که لباس احرام را با سوزن يا چيز ديگر بعضی را ببعضی  وصل

کند گرچه احتياط در ترک است .

مسئله 353 - از برای  زنها جايز است لباس دوخته هرقدر مي خواهند بپوشند (1) و

کفاره ندارد، بلی جايز نيست (2) از برای آنها پوشيدن قفازين و آن چيزی بوده که

زنهای  عرب در آن پنبه مي گذاشتند و دست مي کردند برای حفظ از سرما.

1 - آية الله سيستاني : مکر در دستکش که جايز نيست آن را بپوشد.(مناسک ، مسأله

244) .

2 - آية الله اراکي : احوط بلکه اقوی اجتناب از آن است .

آية الله مکارم : منظور از قفازين هر نوع دستکش است .

مسئله 354 - کفاره پوشيدن لباس دوخته ، يک گوسفند است .

مسئله 355 - اگر محرم چند قسم لباس دوخته بپوشد مثل پيراهن و قبا و عبا براي

هريک بايد کفاره (1) بدهد و احتياط واجب (2) آن است که اگر آنها را توی  هم

کرد و يک دفعه پوشيد باز برای هريک کفاره بدهد (3) .

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : ظاهر آن است که اگر برای پوشيدن جنس

دوخته يک کفاره بدهد کافی است . (مجمع المسائل ، ج 1، ص 461، مسأله (20.

2 - آية الله سيستاني ، اگر نوع اين لباسها مختلف باشد به تعداد هر لباس بايد

کفاره بدهد، و اگر نوع لباسها يکی باشد بنابر احتياط به تعداد هر لباس بايد

کفاره بدهد.(مناسک ، مسأله 245) .

3 - آية الله خويي ، آية الله بهجت : متعرض حکم اين مسأله تا مسأله 204 نشده اند.

مسئله 356 - اگر از روی اضطرار لباسهای متعدد پوشيد کفاره ساقط نمي شود (1) .

1 - آية الله تبريزي : بنابر احتياط در صورت اضطرار به پوشيدن لباس هم کفاره

دارد.

آية الله مکارم : مگر اينکه موجب عسر و حرج شود.

آية الله خويي ، آية الله سيستاني : بنابر احتياط. (مناسک ، مسأله 245) .

مسئله 357 - اگر يک قسم لباس بپوشد مثل پيراهن و کفاره بدهد و باز پيراهن ديگر

بپوشد يا آن را که پوشيده بکند و باز بپوشد بايد برای دفعه ديگر نيز کفاره بدهد.

مسئله 358 - احتياط واجب آن است که اگر چند لباس از يک نوع بپوشد (1) مثل

چند قبا يا چند پيراهن چه در مجلس واحد يا در مجالس عديده برای هريک کفاره

بدهد (2) .

1 - آية الله غروي : اقوی در اين صورت کفايت است در صورتی که همه را در يک

دفعه بپوشد و يک لبس صدق کند.

2 - آية الله مکارم : مگر اينکه موجب عسر و حرج شود.

آية الله فاضل : اما اگر يک مرتبه آنها را بپوشد کفاره متعدد نمي شود.

آية الله تبريزي : درصورتی که چند لباس بپوشد ولو از يک نوع باشد، بايد به تعداد

آنها کفاره بدهد.

آية الله گلپايگاني : برای پوشيدن جنس دوخته در احرام عمره يک کفاره و در احرام

حج نيز يک کفاره کافی است .(مجمع المسائل ، ج 1، ص 461، مسأله (20.