سرمه کشيدن

مسئله 359 - جايز نيست سرمه کسيدن به سياهی (1) که در آن زينت باشد هرچند قصد

زينت (2) نکند، و احتياط واجب اجتناب از مطلق سرمه است که در آن زينت باشد،

بلکه اگر بوی خوش (3) داشته باشد بنابر اقوی حرام است .

1 - آية الله خويي ، آية الله تبريزي : سرمه سياه بقصد زينت کردن حرام است قطعا.

و بنابر احتياط يک گوسفند کفاره بدهد و از سرمه سياه بدون قصد زينت و غير سياه

با قصد زينت بنابر احتياط واجب اجتناب کند. آية الله خويي : و بنابر احتياط

متسحب کفاره هم دارد ولی  سرمه غير سياه بدون قصد زينت مانع ندارد و کفاره نيز

ندارد.

آية الله مکارم : فرقی بين سرمه سياه و غير سياه نيست ، ملاک در حرمت زينت و عدم

زينت است .

آية الله سيستاني : سرمه سياه و هر سرمه ای که زينت حساب شود اگر به قصد زينت

باشد حرام و اگر به قصد زنت نباشد احتياط واجب در ترک است و اما سرمه ای  که

نه ياه باشد و نه زينت شمرده شود اگر به قصد زينت نباشد جايز و اگر به قصد

زينت باشد احتياط واجب در ترک است ، بلی در هر صورت برای معالجه در حال

اضطرار اشکال ندارد. (مناسک ، مسأله 246) .

2 - آية الله خويي : اگر قصد زينت نکند بنابر احتياط واجب بايد اجتناب کند.

آية الله اراکي : در صورت عدم قصد زينت ، احوط ترک است .

آية الله بهجت : اگر سرمه سياه بکشد و قصد زينت نداشته باشد بلکه برای اعلاج مرض

باشد اشکال ندارد.(مناسک ، مسأله 246) .

3 - آية الله اراکي : بنابر احوط حرام است .

نظر آيات عظام در قسم پنجم از محرمات احرام گذشت .

مسئله 360- حرام بودن سرمه کشيدن ، به زن اختصاص ندارد و برای مرد نيز حرام

است .

مسئله 361 - در سرمه کشيدن کفاره نيست (1) ، لکن اگر در سرمه بوی خوش باشد

احتياط (2) کفاره دادن است .

1 - آية الله خويي : بنابر احتياط بايد يک گوسفند کفاره دهد.

آية الله سيستاني : بنابر احتياط مستحب يک گوسفند کفاره بدهد.

آية الله تبريزي : اگر سرمه سياه را بقصد زينت بکشد بنابر احتياط يک گوسفند

کفاره دارد و در سرمه سياه که بقصد زينت نباشد يا سرمه ای که بقصد زينت مي کشد

ولی سياه نيست احتياط استحبابی در کفاره دادن است .

آية الله بهجت : متعرض مسأله کفاره اکتحال نشده اند.

2 - آية الله فاضل : ولی  اگر بوی خوش آن در لحظه سرمه کشيدن قابل استشمام باشد

اقوی کفاره دادن است .

آية الله مکارم : يک گوسفند اگر عمدا باشد.

آية الله صانعي : بلکه اقوي .

مسئله 362 - در صورتی که احتياج داشته باشد به سرمه کشيدن مانعی  ندارد.