نگاه کردن در آينه

 نگاه کردن در آينه (1) .

1 - آية الله خامنه اي : نگاه کردن در آينه بدون قصد زينت مانند راننده و امثال آن

اشکال ندارد.

آية الله مکارم : در صورتی که برای تزيين خود و اصلاح سر و وضع خود باشد.

آية الله تبريزي : نگاه کردن در آينه جهت زينت بر محرم حرام است .

آية الله بهجت : جهت زينت حرام است .(مناسک ، مسأله 247) .

مسئله 363 - در اين حکم فرقی بين زن و مرد نيست .

مسئله 364 - نگاه کردن به اجسام صاف صيقل داده شده که عکس در آن پيداست و نگاه

کردن در آب صاف اشکال (1) ندارد.

1 - آية الله سيستاني : ممکن است که اجسام صيقلی ديگری که خاصيت آينه را داشته

باشد به آينه ملحق شود پس بقصد تزيين جايز نيست والا جايز خواهد بود. (مناسک ،

مسأله 247) .

آية الله مکارم : هرگاه برای تزيين و اصلاح خود باشد اشکال دارد.

آية الله صانعي : مگر آنکه برای زينت باشد که حرمت آن خالی از وجه نيست .

مسئله 365 - عينک زدن اگر (1) زينت نباشد اشکال (2) ندارد، ولی اگر زينت

محسوب شود (3) جايز نيست (4) .

1 - آية الله بهجت : اگر بقصد زينت نباشد بنابر اقوی عيبی  ندارد.

2 - آية الله خامنه اي : جايز نيست بنابر احتياط.

آية الله فاضل : و به قصد زينت هم نباشد.

3 - آية الله فاضل : و به قصد زينت استفاده کند.

4 - آية الله سيستاني : در صورتی که عينک زدن عرفا زينت باشد، احوط پرهيز از آن

است .(مناسک ، مسأله 247) .

مسئله 366 - در نظر کردن به آينه کفاره (1) نيست لکن مستحب است که بعد از

نگاه کردن لبيک بگويد.

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : کفاره اش استغفار است .(آراءالمراجع ، ص

153) .

آية الله خويي : کفاره اش بنابر احتياط يک گوسفند است .(مناسک ، مسأله 247) .

آية الله تبريزي : کفاره اش بنابر احتياط استحبابی يک گوسفند است .(مناسک ، مسأله

247) .

مسئله 367 - اگر در اطاقی  که ساکن است آينه باشد و بداند (1) که گاهی چشم او

سهوا به آينه مي افتد اشکال ندارد، لکن احتياط آن است که آن را بردارد يا چيزي

روی آن بيندازد.

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : نظر در آينه مطلقا جايز نيست چه بقصد

زينت باشد و چه نباشد.(مناسک عربي ، ص 89) .

مسئله 368 - احتياط (1) آن است که به آينه نگاه نکند اگرچه برای زينت نباشد (2)

1 - آيات عظام خامنه اي ، خويي ، تبريزي ، سيستاني ، مکارم ، بهجت : نگاه به آينه

بدون قصد زينت اشکال ندارد.

2 - آية الله صانعي : که در اين صورت احتياط استحبابی  است .