پوشيدن چکمه و جوراب برای مرد

پوشيدن موزه و چکمه و گيوه و جوراب و هرچه تمام روی پا را مي گيرد (1) .

1 - آية الله تبريزي : احوط نپوشيدن هر چيزی است که تمام پشت پا را بپوشاند.

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : و احتياط آنست که از پوشيدن چيزی که قسمتی  از

روی پا را هم نپوشاند نيز خودداری کند ولی بند نعلين اشکال ندارد.

مسئله 369 - اين حکم اختصاص به مردان دارد و برای زن مانعی ندارد (1) .

1 - آية الله غروي : عموميت حکم در اين مسأله که شامل زنان هم باشد اگر اقوي

نباشد علي الاقل احوط است .

مسئله 370- اگر مرد محتاج شود (1) به پوشيدن چيزی که روی پا را مي گيرد احتياط

واجب (2) آن است که روی آن را شکاف دهد.

1 - آية الله صانعي : بلکه مضطر شود.

2 - آية الله بهجت ، آية الله مکارم : احتياط مستحب اين است .

آية الله خويي : احتياط مستحب (مناسک عربي ، مسأله 248) .

آية الله خامنه اي : قدر مسلم از حرام بودن پوشاندن روی پا، پوشيدن چکمه و جوراب و

امثال آن است نه هر چيزی که روی پا را مي پوشاند و در هر صورت اگر محرم ناچار

به پوشيدن آن شود، احتياط شکافتن روی آن است .

مسئله 371 - در پوشيدن آنچه روی پا را مي گيرد کفاره نيست (1) .

1 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، فاضل ، نوري ، اراکي : احوط ثبوت کفاره گوسفند است .

آية الله بهجت ، متعرض حکم کفاره در اين صورت نشده اند.

آية الله سيستاني : در پوشيدن چکمه و مانند آن کفاره ای واجب نيست ، ولی  بنابر

احتياط اگر عمدا جوراب و مانند آن را بپوشد بايد يک گوسفند کفاره بدهد.(مناسک ،

مسأله 248) .