دروغ و دشنام و فخر کردن حرام

فسوق  

مسئله 372 - فسوق اختصاص به دروغ گفتن ندارد بلکه فحش دادن و فخر (1) به

ديگران کردن نيز فسوق است ، و از برای فسوق کفاره نيست ، فقط بايد استغفار کند،

و مستحب است چيزی کفاره بدهد و اگر گاو ذبح کند بهتر است .

1 - آية الله خويي : مراد از فسوق در آيه مبارکه (فلا زفت ولا فسوق ولا جدال فی  الحج )

دروغ و دشنام است و فخر کردن حرام هم ملحق به فسوق است .

آية الله خويي : فخر در صورتی که مستلزم اهانت به ديگران نباشد حرام نيست .

(مناسک ، مسأله 249) .

آية الله بهجت : دروغ و دشنامی که حرام باشد حرمتشان در حال احرام مؤکد و شديدتر

است و مراد از فسوق در آيه شريفه (فلا زفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج ) دروغ و

دشنام است اما مفاخرت ... اگر مستلزم توهين به ديگری باشد في نفسه حرام است .

مناسک ، مسأله 249) .

آية الله تبريزي : فخر کردن بر ديگران اگر برای اثبات فضيلت و برتری برای  خود

باشد که توهين ديگری را دربر داشته باشد اين عمل في نفسه حرام است .

آية الله فاضل : خواه موجب نقص ديگران باشد و يا نباشد.

آية الله مکارم : بنابر احتياط واجب فخرفروشی نيز از فسوق است .

آية الله سيستاني : فخر کردن حرام ، (فخرفروشی که مستلزم اهانت و تحقير مؤمن باشد)

حرام است ، (مناسک ، مسأله 249) .