کشتن جانوران بدن

 کشتن جانورانی  که در بدن (1) ساکن مي شوند مثل شپش و کک و کنه که در

بدن حيوان است (2) .

1 - آية الله فاضل : انسان يا حيوان .

2 - آيات عظام تبريزي ، گلپايگاني ، صافي : کشتن شپش و انداختن او از بدن براي

محرم جايز نيست اما پشه و کک احتياط در نکشتن آنهاست در صورتی که ضرری  متوجه

محرم نشود اما تا راندن آنها ظاهرا جايز است هرچند احوط ترک است .

مسئله 383 - جايز نيست (1) انداختن شپش و کک را از بدن .

1 - آية الله سيستاني ، آية الله گلپايگاني : بنابر احتياط واجب نيست که شپش را

از روی لباس و بدن بيفکند اما راندن پشه و کک و مانند آنها ظاهرا جايز است

هرچند احوط ترک آن است .(مناسک ، مسأله 253) .

آية الله بهجت : حرمت انداختن شپش از بدن و لباس خالی از وجه نيست ، اما در

غير شپش مثل کک و کنه کشتن و دور نمودن آنها ظاهرا جايز است . (مناسک ، مسأله

253) .

آية الله مکارم : بنابر احتياط واجب در اين مسأله و مسأله بعد.

آية الله فاضل : در غير شپش احتياط واجب در نينداختن است .

مسئله 384 - جايز نيست (1) نقل کردن آن از مکانی که محفوخ است است به جايی  که

از آن ساقط شود و بيفتد و احتياط (2) آن است که به محلی که در معرض آن است

بيفتد نقل ندهد.

1 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، سيستاني ، بهجت : به صورت اطلاق فرموده اند که جابجا

کردن آنها ايرادی  ندارد.

آية الله فاضل : در غير شپش احتياط واجب در عدم نقل است .

2 - آية الله بهجت : جابجا کردن آن عيبی ندارد در صورتی که سبب افتادن آن نشود.

(مناسک ، مسأله 253) .

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : نبايد آن را از محلي ...

مسئله 385 - احتياط مستحب (1) آن است که آن را از محلی به محل ديگر از بدن نقل

ندهند اگر مکان اول محفوظتر باشد.

1 - آية الله اراکي ، آية الله نوري : احتياط واجب .

آية الله مکارم : اين احتياط ترک نشود.

مسئله 386 - بعيد نيست که در کشتن يا انتقال دادن کفاره نباشد، لکن احتياطا (1)

يک کف از طعام صدقه بدهد.

1 - آيات عظام اراکي ، خويي ، تبريزي ، بهجت : بنابر احتياط واجب بايد يک مشت

از طعام به فقير بدهد.

آية الله فاضل : اين احتياط در شپش ترک نشود.

آية الله مکارم : اين احتياط واجب است خواه عمدا باشد يا از روی  خطا.

آية الله سيستاني : در صورت کشتن و يا انداختن ، احتياط مستحب آن است که يک

مشت از طعام کفاره بدهد (مناسک ، مسأله 253) .