زينت نمودن

 انگشتر بدست کردن به جهت زينت و اگر برای استحباب باشد مانع ندارد

(1) .

1 - آية الله مکارم : انگشتر زينتی به هر قصد باشد حرام است .

مسئله 387 - اگر انگشتر بدست کند نه برای زينت و نه برای استحباب مثل آنکه

برای خاصيتی بدست کند اشکال ندارد.

مسئله 388 - احتياط واجب (1) آن است که محرم حنا برای زينت نبندد بلکه اگر

زينت باشد ولو قصد نکند احتياط در ترک است بلکه حرمت آن در هر دو صورت خالي

از وجه نيست .

1 - آيات عظام خويي ، سيستاني ، مکارم : حنا بستن در صورتی که زينت گفته شود بر

محرم حرام است .

آية الله خامنه اي : حرام است که محرم حنا برای زينت ببندد و اگر زينت باشد ولو

قصد نکند، احتياط واجب در ترک است .

آية الله بهجت : حنا بستن اگرچه برای زينت باشد عيبی ندارد.(مناسک ، مسأله 255) .

آية الله فاضل : حرمت محل اشکال است .

مسئله 389 - اگر قبل از احرام حنا ببندد چه بقصد زينت باشد يا نباشد و چه اثرش

تا زمان احرام بماند يا نماند مانع ندارد، ولی احتياط خوب است (1) .

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : در صورتی که اثرش تا حال باقی  مي ماند

بنابر احتياط بايد خودداری کند (مناسک فارسي ، ص 41) و در مناسک عربي ، ص 91،

مطابق متن فرموده اند: اگر اثرش تا زمان احرام بماند بهتر است قبل از احرام حنا

نبندد.

آية الله مکارم : اگر قصدش ادامه زينت برای حال احرام باشد اشکال دارد.

مسئله 390- انگشتر به دست کردن و حنا بستن کفاره ندارد (1) .

 پوشيدن زيور است برای زن بجهت زينت .

1 - آية الله خويي : بلکه زينت نمودن به هر چيز باشد بر محرم حرام است و

کفاره اش بنابر احتياط يک گوسفند است . (مناسک ، مسأله 254) .

آية الله تبريزي : بنابر احتياط استحبابی کفاره اش يک گوسفند است .(مناسک ، مسأله

254) .

مسئله 391 - اگر زيور زينت باشد احتياط واجب (1) آن است که ترک کند هرچند

قصد تزيين نداشته باشد بلکه حرمت (2) آن خالی از قوت نيست .

1 - آيات عظام گلپايگاني ، خويي ، تبريزي ، بهجت ، صافي : پوشيدن زيور برای  زينت

بر بانوان محرم حرام است .

آية الله سيستاني : اگر زيور به قصد زينت باشد و اگر به قصد زينت هم نباشد ولي

عرفا زينت حساب مي شود احتياط واجب در ترک است .

آية الله اراکي : بنابر احتياط اگر قصد تزيين هم نداشته باشد جايز نيست .

آية الله فاضل : حرمت محل اشکال است .

2 - آية الله سيستاني : حرمت آن مبنی بر احتياط است .(مناسک ، مسأله 256) .

مسئله 392 - زيورهايی  را که عادت داشته به پوشيدن آن قبل از احرام لازم نيست

برای احرام بيرون بياورد (1) .

1 - آية الله فاضل : و اگر قصد زينت به آنها را نداشته باشد.

مسئله 393 - زيورهايی  را که عادت داشته به پوشيدن آن نبايد (1) به مرد نشان دهد

حتی به شوهر خود.

1 - آية الله سيستاني : بنابر احتياط مستحب آنها را برای شوهرش و مردانی که با

او محرمند ظاهر نسازد و نشان ندهد (مناسک ، مسأله 256) .

مسئله 394 - پوشيدن زيور حرام است ولی کفاره ندارد (1) .

1 - آية الله تبريزي : کفاره اش بنابر احتياط مستجب يک گوسفند است .

آيات عظام خويي ، سيستاني ، بهجت : متعرض اثبات و نفی مسأله کفاره نشده اند.