روغن مالی بدن

 روغن ماليدن است به بدن .

مسئله 395 - احوط (1) بلکه اقوی حرام بودن ماليدن روغن است اگرچه بوی خوش در

آن نباشد.

1- آيات عظام خويي ، تبريزي ، سيستاني : محرم نبايد بر بدن خود روغن بمالد.

آية الله فاضل : اقوی اين است .

آية الله خامنه اي : ماليدن روغن به اعضای بدن و موی سر در حال احرام برای زينت يا

نرمی اعضای بدن و امثال آن جايز نيست .

مسئله 396 - جايز نيست روغنی که بوی خوش در آن است استعمال کند پيش از احرام

اگر اثرش باقی مي ماند تا وقت احرام .

مسئله 397 - اگر از روی اضطرار و احتياج روغن بمالد عيبی  ندارد.

مسئله 398 - خوردن روغن مانع ندارد اگر در آن بوی خوش مثل زعفران نباشد.

مسئله 399 - اگر در روغن بوی خوش نباشد در ماليدن آن کفاره نيست (1) .

1 - آية الله اراکي : بنابر احتياط کفاره روغن ماليدن يک گوسفند است ولو مضطر

باشد.

آية الله خويي : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، يک گوسفند

است و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش اطعام يک فقير است بنابر احتياط

در هر دو مورد.

آية الله تبريزي : کفاره روغن مالی در صورتی که از روی علم و عمد باشد، يک گوسفند

است چه در روغن بوی خوش باشد يا نباشد و اگر از روی نادانی باشد، کفاره اش

اطعام يک فقير است بنابر احتياط در هر دو مورد.

آية الله مکارم : احتياطا يک گوسفند است .

مسئله 400- اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره آن (1) يک گوسفند است اگرچه از

روی اضطرار (2) باشد.

1 - آية الله سيستاني : اگر محرم با علم و آگاهی و از روی عمد، بدن خود را با روغن

خوشبو روغن مالی  نمايد، بنابر احتياط بايد يک گوسفند کفاره بدهد، و اگر از روي

علم و آگاهی اين کار را کرده باشد، بنابر احتياط کفاره آن اطعام يک فقير است .

(مناسک ، مسأله 258) .

آية الله خامنه اي : اگر روغن را معطر کرده باشند مانند کرم های معطر و امثال آن

احتياط آن است که يک گوسفند ذبح کند اگرچه واجب نبودن بعيد نيست .

آية الله فاضل : اگر در روغن بوی خوش باشد کفاره خوردن آن يک گوسفند است اگرچه

از روی  اضطرار باشد. و در غير مصرف خوردن هم احتياطا کفاره را بدهد.

2 - آية الله بهجت ، آية الله تبريزي : کفاره اش يک گوسفند است حتی در صورت

ضرورت علی  الاحوط.

آية الله فاضل : در حال اضطرار کفاره ثابت نيست .