جدا نمودن مو از بدن

 ازاله مو است از بدن خود يا غير خود چه محرم باشد چه محل .

مسئله 401 - در حرمت ازاله مو فرقی نيست ميان کم و زياد بلکه ازاله يک مو نيز

حرام است .

مسئله 402 - ازاله مو اگر از روی ضرورت باشد عيب ندارد (1) ، مثل زيادی شپش و

دردسر و موی چشم که اذيت مي کند.

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : گناه ندارد ولی کفاره دارد.

مسئله 403 - اگر در وقت غسل يا وضو مويی بدون قصد کنده شود اشکال ندارد.

مسئله 404 - در ازاله مو فرقی نيست بين تراشيدن يا نوره ماليدن يا کندن يا قيچي

کردن و غير آن .

مسئله 405 - کفاره سر تراشيدن اگر بجهت ضرورت (1) باشد دوازده مد طعام است که

بايد به شش (2) مسکين بدهد، يا سه روز، روزه بگيرد، يا يک گوسفند قربانی  کند.

و مد يک چارک ده سير است تقريب .

1 - آية الله گلپايگاني : کفاره ازاله مو از بدن خود چه در حال ضرورت و چه در غير

ضرورت ثابت است والا ازاله مو از بدن ديگری که در حال ضرورت کفاره ندارد.

آية الله بهجت : اگر محرم با ضرورت و بدون ضرورت سر خود را بتراشد کفاره اش يک

گوسفند يا سه روز روزه يا اطعام ده مسکين که به هريک يک مد داده شود بلکه

بنابر احتياط به هريک به مقداری که سير شوند اگرچه بيش از يک مد باشد طعام

داده شود. (مناسک ، مسأله (260.

آية الله فاضل : يکی از سه چيز به نحو تخيير است .

2 - آية الله گلپايگاني : صدقه دادن ده مد به ده مسکين کفايت مي کند اگرچه دوازده

مد به شش مسکين بهتر است . (مناسک فارسي ، ص 42، مسأله 63) .

مسئله 406 - اگر تراشيدن از روی ضرورت نباشد احتياط واجب (1) آن است که يک

گوسفند کفاره بدهد، بلکه تعين گوسفند در اين صورت بعيد نيست .

1 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، سيستاني ، مکارم : کفاره آن يک گوسفند است .

آية الله اراکي ، آية الله نوري : بنابر اقوي .

مسئله 407 - اگر از زير هر دو بغل خود ازاله مو کند بايد يک گوسفند ذبح کند

برای کفاره ، بلکه احتياط آن است که اگر از زير يک بغل هم ازاله کند يک گوسفند

کفاره بدهد (1) .

1 - آية الله گلپايگاني : کفاره ازاله مو از زير بغل يک گوسفند است .(مناسک عربي ،

ص 97 - مناسک فارسي ، مسأله 397) .

آية الله بهجت : اگر موی زير هر دو بغل را بکند کفاره اش يک گوسفند است بنابر

اقوی و در کندن موی  يک طرف سه مسکين را طعام بدهد. (مناسک ، مسأله (260.

آية الله فاضل : سه فقير را اطعام کند.

مسئله 408 - احتياط واجب آن است که اگر موی سر (1) را ازاله کند بغير تراشيدن

کفاره تراشيدن را بدهد.

1 - آية الله سيستاني : بنابر احتياط تمام احکامی که برای تراشيدن و کندن مو ذکر

شد در تمام راههای برطرف کردن مو نيز جاری است .(مناسک ، مسأله (260.

آية الله خويي : بلکه واجب است (معتمد 4/208) .

آية الله بهجت : فرقی بين کندن و ماشين کردن و نوره گذاشتن نيست چه از سر باشد و

چه از صورت يا مواضع ديگر.

409 - اگر دست بکشد به سر يا ريش خود و يک مو يا بيشتر بيفتد احتياط (1) آن

است که يک کف طعام صدقه بدهد.

1 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، سيستاني ، بهجت : بايد يک مشت طعام بدهد.

آية الله خامنه اي : احتياط آن است که به قدر يک مشت گندم و آرد و امثال آن بدهد،

اگرچه وجوب اين احتياط معلوم نيست .

آية الله فاضل : در غير وضو و غسل .

آية الله مکارم : مقصود از يک کف طعام مقداری  غذاست .