پوشاندن صورت برای زن

 پوشانيدن زن است روی خود را با نقاب و روبند و برقع .

مسئله 428 - پوشانيدن رو را به هر چيز اگرچه چيزهای غير متعارف باشد مثل پوشال

و گل و چيزهای  ديگر جايز نيست بنابر احتياط (1) ، و جايز نيست با بادبزن روي

خود را بپوشاند.

1 - آية الله بهجت : پوشاندن با هر چه باشد حرام است ، مگر در حال ضرورت .

(مناسک ، مسأله 266) .

مسئله 429 - بعض رو در حکم تمام آن است و نبايد آن را بپوشاند (1) .

1 - آية الله فاضل : بعض رو در حکم تمام است . و بنابر اقوی پوشاندن صورت در

قسمت پايين آن يعنی  از بينی تا چانه جايز نيست . و در قسمت بالايی آن به احتياط

واجب .

آية الله خامنه اي : بر زنان حرام است پوشاندن صورت به آنگونه که عادتا برای  حفظ

حجاب مي کنند، و اما پوشاندن گوشه هايی از بالا يا پايين صورت يا دو طرف آن

بطوری که پوشاندن صورت بر آن صدق نکند مانع ندارد، چه در نماز و چه در غير آن .

آية الله مکارم : پوشانيدن بعض صورت به طوری که نقاب و برقع به آن نگويند جايز

است .

آية الله سيستاني ، آية الله تبريزي : بنابر احتياط.

مسئله 430- اگر دستهای خود را روی صورت بگذارد مانع ندارد (1) .

1 - آية الله بهجت : دست گذاشتن روی صورت مانعی ندارد(پرسشهای جديد ص 12 س (50

مسئله 431 - اگر روی خود را برای خوابيدن روی بالش بگذارد مانع ندارد.

مسئله 432 - واجب است برای نماز سر را بپوشاند، و مقدمتا برای پوشانيدن سر کمي

از اطراف رو را بپوشاند (1) ، لکن واجب است (2) بعد از نماز فورا آن را باز

کند.

1 - آيات عظام خويي ، خامنه اي ، تبريزي ، گلپايگاني ، اراکي ، سيستاني ، بهجت :

پوشانيدن رو که مقدمه پوشانيدن سر مي باشد در حال نماز عيبی  ندارد.

2 - آية الله خويي ، آية الله تبريزي : احتياط اين است که پس ار فراغت از نماز آن

را بردارد.

آية الله مکارم : واجب نيست .

مسئله 433 - جايز است برای رو گرفتن از نامحرم چادر يا جامه را که به سرافکنده

پايين بيندازد تا محاذی بيني ، بلکه چانه ، بلکه در صورت احتياج تا گردن و چيزي

بر او نيست (1) .

1 - آية الله گپلايگاني ، آية الله صافي : متعرض فرع آخر نشده اند.

مسئله 434 - بهتر آن است که آن چيزی را که در موقع حاجت از سر پائين مي اندازد

با دست يا چيز ديگر دور از رو نگه دارد (1) که به صورت نچسبد، بلکه اين کار

احوط (2) است .

1 - آية الله بهجت ، آية الله مکارم : تحفظ آن از رسيدن به صورت لازم نيست .

2 - آية الله اراکي : اين احتياط ترک نشود.

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : بايد دست يا چيز ديگری آن را از صورت دور

نگه دارد.

آية الله خويي : احوط آن است که از صورت دور نگه دارد.

آية الله تبريزي : اين احتياط ترک نشود.

مسئله 435 - بعضی برای  دور نگه داشتن جامه از صورت کفاره لازم دانسته اند، و آن

احوط است گرچه اقوی واجب نبودن آن است (1) .

1 - آيات عظام خويي ، تبريزي ، گلپايگاني ، صافي : احتياط واجب آن است که يک

گوسفند کفاره دهد.

مسئله 436 - در نقاب انداختن و پوشاندن رو به هر نحو که باشد کفاره لازم نيست

(1) گرچه موافق احتياط است .

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : بايد يک گوسفند کفاره بدهد.

آية الله اراکي : احتياط ترک نشود.

آية الله خويي ، آية الله تبريزي : بنابر احتياط واجب بايد يک گوسفند بدهد.

آية الله سيستاني : بنابر احتياط مستحب بايد يک گوسفند بدهد.

آية الله بهجت : وجوب کفاره پوشانيدن صورت زنان يک گوسفند هرچند منقول از شيخ

و حلبی است ولکن در آن تأمل است .(مناسک ، مسأله 268) .