بيرون آوردن خون از بدن

بيرون آوردن خون است از بدن خود.

مسئله 450- بيرون آوردن خون از بدن ديگری مثل حجامت کردن او يا دندان او را

کشيدن حرام نيست (1) .

1 - آية الله فاضل : در حال ضرورت حرام نيست .

مسئله 451 - جايز نيست (1) به مثل خراشيدن بدن خون از آن بيرون آورد، و همينطور

به مسواک (2) نمودن خون از بن دندانها بيرون آورد.

1 - آية الله سيستاني : بنابر احتياط واجب . (مناسک ، ص 198) .

آية الله مکارم : مکروه است .

2 - آية الله تبريزي ، آية الله سيستاني : مسواک زدن عيبی ندارد گرچه بداند خون

خارج مي شود و کفاره ندارد.

آية الله خويي ، آية الله بهجت : بنابر احتياط واجب .

آية الله مکارم : در اين مسأله . مسأله قبل بنابر احتياط مستحب .

مسئله 452 - جايز است در حال احتياج (1) خون بگيرد به حجامت و غير آن ، و

همينطور خون دمل را بيرون آورد در حال احتياج و جرب را خاريدن در صورتی  که

موجب آزار است ، اگرچه از آن خون درآيد.

1 - آية الله خويي : در حال ضرورت يا رفع ناراحتي .(مناسک ، مسأله 274) .

مسئله 453 - خون از بدن درآوردن کفاره ندارد (1) .

1- آيات عظام گلپايکاني ، سيستاني ، صافي : بنابر احوط و اولی کفاره آن يک

گوسفند است .

آية الله تبريزي : کفاره اش بنابر احتياط يک گوسفند است .

آية الله خويي : بنابر احتياط مستحب کفاره اش يک گوسفند است .(مناسک عربي ،

مسأله 273) .

آية الله فاضل : کفاره ندارد اگرچه بدون عذر باشد.

آية الله اراکي ، آية الله نوري : احوط کفاره گوسفند است .