ناخن گرفتن

مسئله 454 - جايز نيست بعض ناخن را هم بگيرد مگر آنکه موجب آزار شود، مثل

آنکه بعض آن افتاده باشد و بعض ديگر موجب آزار او باشد (1) .

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : و کفاره آن يک مد طعام است .

آية الله تبريزي : در اين صورت گرفتن ناخن جايز است و از هر ناخنی يک مشت طعام

کفاره بدهد.(مناسک ، مسأله 285) .

مسئله 455 - جايز نيست ناخن پا را هم بگيرد چنانچه جايز نيست ناخن دست را

بگيرد.

مسئله 456 - فرقی  نيست بين آلات ناخن گيری قيچی باشد يا چاقو يا ناخن گير، و

احتياط (1) واجب آن است که ازاله ناخن نکند بهيچوجه حتی به سوهان و دندان .

1 - آية الله فاضل : تفاوتی در گرفتن ناخنها با قيچی و ناخن گير و حتی دندان نيست

علي الاقوي .

آية الله مکارم : بنابر اقوي .

مسئله 457 - اگر انگشت زيادی داشته باشد جايز نيست ناخن آن را بگيرد احتياطا

و همچنين اگر دست زيادی داشته باشد احتياط (1) آن است که ناخن آن رانگيرد اگرچه

بعيد نيست جواز، اگر معلوم شود آن انگشت يا آن دست (2) زيادی  است .

1 - آية الله اراکي ، آية الله فاضل : اين احتياط و احتياط قبلی ترک نشود.

2 - آية الله مکارم : فرقی ميان انگشت زيادی و غير آن نيست بنابر احتياط واجب .

آية الله تبريزي : گرفتن ناخن انگشت زيادی جايز نيست و گرفتن ناخن از دست زيادي

چنانچه معلوم شود آن دست زيادی است ، خلاف احتياط است .

ساير آيات عظام متعرض اين فرع نشده اند.

مسئله 458 - اگر يک ناخن از دست يا پا بگيرد يک مد (1) طعام بايد کفاره بدهد،

و برای هر ناخن دست تا به ده نرسيده بايد يک مد طعام بدهد، و همچنين در

ناخنهای  پا.

1 - آية الله مکارم : يک مد حدود 750گرم است .

آية الله بهجت : کفاره گرفتن ناخنهای دست در يک مجلس يک گوسفند است و همچنين

پا و چنانکه دستها در يک مجلس و ناخن پا را در مجلس ديگر بگيرد کفاره آن دو

گوسفند است با تخلل تکفير.(مناسک ، مسأله 276) .

مسئله 459 - اگر تمام ناخن دستها و پاها را در يک مجلس بگيرد يک گوسفند کفاره

آن است .

مسئله 460- اگر ناخن دستها را تماما بگيرد در يک مجلس يا چند (1) مجلس و در

محل ديگر يا چند محل ديگر ناخن پاها را بگيرد دو گوسفند کفاره آن است .

1 - آية الله مکارم : بنابر احتياط واجب .

مسئله 461 - اگر تمام ناخن دستها را بگيرد و ناخن پاها را کمتر از ده ناخن بگيرد

يک گوسفند برای  ناخن دست و برای هريک از ناخنهای پا يک مد (1) طعام بايد

بدهد و همچنين اگر ناخن پاها را بگيرد تماما و ناخن دستها را کمتر از ده بگيرد

(2) .

1 - آية الله فاضل : در اين فرض کفاره برای پا ثابت نيست .

2 - آية الله فاضل : در اين فرض برای ناخنهای دست کفاره ای ثابت نيست .

مسئله 462 - اگر پنج ناخن از پا بگيرد و پنج ناخن از دست برای هريک بايد يک

مد طعام کفاره بدهد، و همچنين است اگر کمتر از ده در هريک از دست و پا بگيرد

برای هريک بايد کفاره بدهد (1) .

1 - آية الله فاضل : در کفاره دم مماثله لازم نيست . و لذا اگر ده ناخن از دست يا

پا و يا هر دو تلفيقا بگيرد بايد يک گوسفند کفاره بدهد و در کمتر از آن برای  هر

ناخن يک مد طعام بدهد.

مسئله 463 - اگر بيشتر از ده ناخن داشته باشد پس اگر تمام را بگيرد بايد يک

گوسفند بدهد، و احتياط مستحب (1) آن است که برای ناخن زيادی از ده تا کفاره

بدهد برای هريک ، يک مد.

1 - آية الله اراکي ، آية الله نوري : اين احتياط واجب است .

آية الله خويي : تصريحی به اين فرع و فرع 464 و 466 نکرده اند و آنچه در مناسک ،

مسأله 276 آمده اين است که کفاره گرفتن ناخن های دست در يک مجلس يک گوسفند

است و همچنين پا.

آية الله خامنه اي : از اينجا به بعد را متعرض نشده اند.

مسئله 464 - اگر کسی که بيشتر از ده ناخن دارد ده ناخن اصلی را بگيرد احتياط

واجب آن است که يک گوسفند بدهد (1) ، و اگر بعضی از ناخنهای اصلی را و بعضی  از

ناخنهای  زيادی (2) را بگيرد برای ناخنهای اصلی يک مد بدهد و برای  زياديها

احتياط (3) مستحب آن است که کفاره بدهد.

1 - آية الله خامنه اي : از اينجا به بعد را متعرض نشده اند.

2 - آية الله اراکي : در صورتی که به ده تا نرسد، برای ناخنهای اصلی يک مد بدهد و

برای زيادی احتياطا يک مد بدهد، و اگر مجموع اصلی و زيادی به ده نرسد بنابر

احتياط واجب ، گوسفند و ده مد طعام بدهد.

3 - آية الله تبريزي : اين احتياط ترک نشود.

مسئله 465 - اگر تمام ناخنهای دست را گرفت و کفاره آن را داد و بعد در همان

مجلس ناخنهای  پا را تماما گرفت بايد يک گوسفند ديگر کفاره (1) بدهد.

1 - آية الله اراکي ، آية الله نوري : بنابر احتياط.

آية الله مکارم : بنابر احتياط واجب .

مسئله 466 - اگر کسی کمتر از ده ناخن داشت و تمام آن را گرفت برای هريک ، يک

مد طعام بايد بدهد، و احتياط مستحب (1) آن است که يک گوسفند ذبح کند.

1 - آية الله اراکي ، آية الله نوري : بنابر احتياط واجب .

آية الله فاضل : بايد يک گوسفند کفاره بدهد.

آية الله خامنه اي : اين احتياط استحبابی را متعرض نشده اند.

مسئله 467 - اگر محتاج شد به گرفتن ناخن ، احتياط واجب (1) آن است که کفاره به

همان نحو که ذکر شد بدهد (2) .

1 - آية الله خويي ، آية الله تبريزي : در صورتی که بقاء ناخن ضرر نداشته باشد مثل

اينکه ناخن کنده شده و ماندنش سبب ناراحتی شود، گرفتن ناخن جايز است و از

هر ناخنی يک مشت طعام بدهد.(مناسک ، مسأله 275) .

2 - در اکثر فروعات اين باب ساير آيات عظام متعرض اين مسأله نشده اند.

آية الله فاضل : و مي تواند برای هر ناخن يک کف از طعام کفاره بدهد.