کندن دندان

مسئله 468 - کندن دندان حرام است هرچند خون نيايد بنابر احتياط (1) ، و احتياط

آن است که يک گوسفند کفاره بدهد (2) .

1 - آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : بر محرم حرام است که دندان خود را بکند

هرچند خون نيايد.

آيات عظام خويي ، تبريزي ، سيستاني : جمعی از فقهاء نظرشان اين است که کندن دندان

هرچند خون نيايد، از محرمات احرام است و کفاره اش را يک گوسفند دانسته اند،

ولی دليلش تأمل دارد و بعيد نيست اين عمل جايز باشد.

آية الله بهجت : کندن دندان در صورتی که موجب خون آمدن شود حرام است ولي

کفاره ندارد و اگر موجب خون آمدن نشود و يا کندن دندان ضرورت داشته باشد،

مانعی ندارد.(مناسک ، مسأله 278) .

آية الله فاضل : کندن دندان حرام است در صورتی که خون بيايد و در غير اين صورت

مستحب است ترک آن . و کفاره آن يک گوسفند است در صورت خون آمدن .

آية الله مکارم : اين احتياط و احتياط بعد مستحب است .

2 - آية الله خامنه اي : کشيدن دندان بدون خونريزی نه حرام و نه کفاره دارد و در

صورتی که کشيدن دندان ضرورت پيدا کند و منجر به خونريزی شود احتياط مستحب آن

است که يک گوسفند کفاره بدهد.