حمل سلاح

 سلاح در برداشتن .

مسئله 480- حرام است سلاح در برداشتن (1) بنابر احوط (2) مثل شمشير و نيزه و

تفنگ و هرچه از آلات جنگ باشد مگر برای ضرورت ، و مکروه (3) است سلاح را همراه

بردارد در صورتی که به تن او نباشد اگر ظاهر (4) باشد و احوط ترک آن است .

1 - آية الله خامنه اي : از اينجا تا آخر اين مسأله را متعرض نشده اند.

2 - آيات عظام گلپايگاني ، سيستاني ، فاضل ، صافي : در برداشتن و پوشيدن سلاح حرام

است .

آيات عظام اراکي ، خويي ، بهجت : برداشتن سلاح بر محرم حرام است .(برداشتن اعم از

پوشيدن و حمل کردن است ) .

آية الله مکارم : بنابر اقوي .

آية الله خويي ، آية الله تبريزي : حمل سلاح بر محرم حرام است و الحاق آلات تحفظ به

سلاح احوط است و کفاره حمل سلاح بنابر احتياط يک گوسفند است ، آية الله تبريزي :

ولی بودن سلاح نزد محرم اگر حملش نکند مانعی ندارد هرچند احوط ترک آن است .

آية الله خامنه اي : از اينجا تا آخر مسأله را متعرض نشده اند.

آية الله صانعي : اين احتياط استحبابی  است .

3 - آيات عظام گلپايگاني ، اراکي ، فاضل ، صافي : احتياط واجب آن است که سلاح را

حمل نکند.

آية الله فاضل : همراه داشتن سلاح اگر بگونه ای باشد که عرفا مسلح به حساب بيايد

حرام است و اگر مسلح بودن صدق نکند اشکال ندارد و دليلی هم بر کراهت آن قائم

نشده .

آية الله مکارم : بنابر احتياط مستحب .

آية الله سيستاني : بنابر احتياط حمل آن هم به طوری که او را مسلح بدانند جايز

نيست . ولی بودن سلاح نزد محرم و حمل آن اگر بطوری باشد که او را مسلح ندانند

اشکال ندارد، ولی احوط ترک آن است .(مناسک ، مسأله 277 و 278) .

4 - آية الله مکارم : خواه ظاهر باشد و يا نباشد.