طواف

کسی که محرم شد به احرام عمره تمتع و وارد مکه معظمه شد اول چيزی که از اعمال

عمره بر او واجب است آن است که طواف کند به دور خانه کعبه برای عمره تمتع .

مسئله 531 - طواف عبارت است از هفت مرتبه دور خانه کعبه گرديدن بنحوی  که

خواهد آمد. و هر دوری را شوط مي گويند، پس طواف عبارت از هفت شوط است .

مسئله 532 - طواف از ارکان عمره است ، و کسی که آن را از روی عمد ترک کند تا

وقتی که فوت شود وقت آن ، عمره (1) او باطل است چه عالم به مسأله باشد و چه

جاهل باشد.

1 - آية الله سيستاني : حج فاسد مي شود خواه دانا و عالم به حکم باشد يا جاهل و

نادان و بنابر احتياط جاهل به حکم بايد يک شتر کفاره بدهد.(مناسک ، مسأله 207) .

مسئله 533 - چنين کسی  که عمره خود را باطل کرد احوط (1) آن است که حج افراد بجا

آورد، و پس از آن عمره بجا آورد، و حج را در سال بعد اعاده کند.

1 - آية الله گلپايگاني : حج او مبدل به حج افراد مي شود. و در سال بعد هم بايد حج

را قضا کند.(آداب و احکام حج ، ص 191، مسأله 467) .

آية الله اراکي ، آية الله بهجت : و ظاهرا حج او مبدل به حج افراد مي شود و وجوب

قضای حج بر او در سال آينده قوی  است .

آية الله خويي ، آية الله سيستاني : عمره اش باطل مي شود و احرام اونيز باطل مي شود و

بايد حج را در سال بعد اعاده کند و احتياط مستحب اين است عدول به حج افراد

نموده و او را بقصد اعم از حج و عمره مفرده تمام نمايد.

آية الله تبريزي : و اظهر آن است که احرام او نيز باطل مي شود و عدول به حج افراد

احوط استحبابی است و به هر حال بايد حج را در سال بعد اعاده کند.

مسئله 534 - وقت فوت طواف وقتی است که اگر بخواهد آن را با بقيه اعمال عمره

بجا آورد نتواند وقوف به عرفات کند (1) .

1 - آيات عظام خويي ، فاضل ، تبريزي : يعنی نتواند خود را به اندازه درک مقدار

رکن از وقوف - مسمای وقوف اختياری - به عرفات برساند.

آية الله بهجت : ميران در تنگی وقت ... بيم از دست رفتن وقوف اختياری  عرفات

است .(مناسک ، مسأله 157) .

مسئله 535 - اگر از روی سهو ترک کرده طواف را لازم است آن را بجا آور هر وقت

که باشد، و اگر برگشته به محل خود و نتواند برگردد به مکه يا مشقت داشته باشد

برگشتن ، بايد شخص مورد اطمينانی را نايب بگيرد (1) .

1 - آية الله مکارم : و در اين مدت چيری بر او حرام نيست و احتياط آن است که يک

گوسفند قربانی به مکه بفرستد و اگر فرستادن به مکه ممکن نيست در محل خود قرباني

کند.

مسئله 536 - اگر سعی را بجا آورده پيش از آنکه طواف (1) را بجا آورد احتياط

واجب (2) آن است که سعی را هم بجا آورد، و اگر نماز طواف را بجا آورده بايد

آن را هم بعد از طواف اعاده کند.

1 - آية الله بهجت : نماز طواف را متذکر نشده اند.

2 - آية الله مکارم : اين احتياط در مورد سعی مستحب است .

آية الله سيستاني : بايد سعی را اعاده نمايد.

مسئله 537 - اگر شخص محرم بواسطه مرض ، خودش قدرت نداشته باشد که طواف کند و

تا وقت تنگ شود قدرت حاصل نکند، اگر ممکن است خود او را به نحو ببرند (1) و

طواف دهند (2) اگرچه بدوش گرفتن يا بر تخت گذاشتن باشد، و اگر ممکن نشود بايد

برای او نايب بگيرند.

1 - آيات عظام گلپايگاني ، اراکي ، صافي : و طوری طواف دهند که پاهايش بر زمين

کشيده شود و اگر ممکن نشود او را توسط دوش يا چيز ديگر طواف دهند و اگر

هيچگونه ممکن نشود نايب بگيرد که برای او طواف کند.

آية الله فاضل : و بهتر است در صورت امکان پاهای او به زمين کشيده شود.

آية الله سيستاني : احوط و اولی آن است که بطوری او را طواف دهند که پاهايش به

زمين کشيده شود. (مناسک ، مسأله (320.

آية الله مکارم : و لازم نيست پاهای او به زمين کشيده شود.

2 - آية الله صانعي : و اولی و احوط اينکه به نحوی باشد که پاهايش به زمين کشيده

شود.

مسئله 538 - شخص مريض را که طواف مي دهند بايد مراعات شرايط و احکام طواف را

به مقداری که برای او ممکن است بکنند.