درک وقوف عرفات و مشعر يا يکی از آنها

سؤال -990 عده ای  در شب دهم ذيحجه عازم مشعر بودند، از افرادی که آنجا بودند

سؤال نمودند مشعر کجااست ؟ جواب دادند اينجا است ، اطمينان پيدا کردند که مشعر

است ، نيت بيتوته و قصد وقوف کردند، بعد که وقت اضطراری مشعر هم گذشته بود

معلوم شد مشعر نبوده ، آيا نسبت به باقی اعمال حج و سال آينده وظيفه چيست ؟

ج - احتياطا (1) اين حج را تمام کنند، و بعد از آن اعمال عمره مفرده انجام دهند،

و در صورت استقرار حج يا بقاء استطاعت ، سال بعد، حج را اعاده کنند (2) .

1- آية الله مکارم : حج او صحيح است و احتياط لازم نيست .

2- نظر آيات عظام در فرض هشتم صور وقوفين در مسأله 987 گذشت .

آية الله صانعي : با شرطی که در صورت هشتم بيان شد.

سؤال 991- اگر به گفته مدير گروه که مي گويد درک وقوف اختياری مشعر برای  او

مشکل است و نمي تواند آن را درک نمايد، اعتماد کند و وقوف اختياری را ترک

نمايد آيا اشکالی  ندارد؟

ج - اگر برای خود شخص (1) عذر حاصل شده کفايت مي کند (2) .

1- آية الله فاضل : يقين يا اطمينان .

2- آية الله صانعي : و اگر جاهل به مساله باشد و به اعتبار قول او خيال کند که

مي شود ترک کرد اختياری مشعر را، مورد احتياط در صورت هشتم است .

آية الله سيستاني : اگر مقداری از شب مانده باشد حجش صحيح است و چيزی بر او

نيست .

سؤال 992- خدمه ای که با زنها قبل از طلوع فجر به منی مي روند، ولی خود را قبل از

طلوع آفتاب به مشعر مي رسانند و وقوف رکنی مشعر را درک مي کنند، آيا نيابت

آنان صحيح است يا نه ؟

ج - اگر از ذوی  الاعذار نبوده اند (1) که نيابت آنها (2) صحيح است در فرض مرقوم

حجشان نيابتا صحيح است (3) . هر چند مرتکب حرام شده اند (4) .

1- آية الله بهجت : و عذر طاری  است .

2- آية الله صانعي : در زمان استنابه .

3- آية الله اراکي ، آية الله نوري : با فرض ترک عمدي ، نيابت محل اشکال است .

آية الله مکارم : اگر لازم بوده است با زنها به منی بروند گناهی  نکرده اند.

4- مراجعه شود به شرط هفتم نايب .

آية الله سيستاني : نيابت آنها بهر حال صحيح است .

سؤال 993- کسی که نمي دانسته وقوف اختياری مشعر بين طلوعين است (1) پس از آن

وقوف اضطراری را درک کرده ، وظيفه او چيست ؟

اگر جهل او قصوری و عذری  باشد نه تقصيري ، و ترک وقوف اختياری از روی عذر شده با

شد، مانع ندارد (2) .

1- آية الله سيستاني : وقوف اختياری مشعر از شب است تا طلوع آفتاب .

2- آية الله صانعي : و اگر از راه تقصير باشد حج باطل است علی  الاحوط.

آية الله خويي : نظر ايشان راجع به کسی که از روی جهل به حکم وقوف مشعر تا طلوع

آفتاب را درک نکرده روشن نيست بلی اگر کسی بخاطر فراموشی يا عذر ديگری  متمکن

از وقوف قبل از طلوع آفتاب نشد وقوف اضطراری برای او مجزی است . (مناسک

مسأله (380.

سؤال 994- شخصی وقوف عرفات و مقداری از وقوف ليلی مشعر را درک کرده و عمدا

قبل از طلوع فجر رفته است به مني ، برای بردن اثاث و کار ديگري ، و قصد داشته

است که مجددا به مشعر برگردد ولی در منی خوابش برده ، وظيفه چنين حاجی  چيست ؟

ج - با فرض اينکه ترک اختياری مشعر عمدی نبوده ، در فرض مرقوم ، اضطراری  (1)

کافی است ولی اگر شب نيت وقوف نداشته باشد بايد اضطراری روز را درک کند (2)

ولی اگر نايب است کافی نيست (3) .