واجبات مني

واجب است پس از وقوف در مشعر الحرام از آنجا حرکت کرده
و به منی برود، و غرض از رفتن به منی انجام اعمال واجبی 
است که بايد در آنجا بجا آورد، و اين اعمال سه چيز است که
ذيلا تفصيل آنها بيان مي شود :