حج مستحبي

مسئله 165- مستحب است کسی که شرايط وجوب حج را ندارد از بلوغ و استطاعت و غير

آنها، در صورت امکان حج بجا آورد و همچنين بر کسی که حج واجبش را انجام داده

است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تکرار حج در هر سال . بلکه

مکروه است پنج سال متوالی آن را ترک کند و مستحب است در وقت خارج شدن از مکه

نيت برگشتن نمايد و مکروه است قصد برنگشتن داشته باشد (1) .

1- آية الله مکارم : ولی اگر انجام حج های مستحبی پي درپی سبب محروميت انجام

دهندگان حج واجب شود بهتر است مجال را به آنها بدهند.

مسئله 166- مستحب است از طرف خويشاوندان يا غير آنها حج بجا آورد تبرعا، چه

زنده باشند يا مرده و همچنين از طرف معصومين ، و نيز طواف از طرف آنها و غير

آنها مستحب است بشرط آنکه در مکه نباشند يا معذور (1) باشند.

1- آية الله فاضل : استحباب و مشروعيت طواف مستحبی برای حاضر در مکه هرچند

معذور باشد ثابت نشده است .

مسئله 167- کسی  که زاد و راحله ندارد مستحب است قرض کند و به حج برود در صورتي

که مي تواند قرض را اداء کند.

مسئله 168- با مال حرام جايز نيست به حج برود و اگر مال او مشتبه است و علم به

حرمت آن ندارد، مي تواند آن را صرف کند (1) .

1- آية الله مکارم : بشرط آنکه از نظر ظاهر محکوم به حلال بودن باشد.

مسئله 169- بعد از فارغ شدن از حج استحبابی مي تواند ثواب آن را بديگری هديه کند

همچنانکه در وقت شروع مي تواند آن را نيت کند.

مسئله -170 کسی  که مال ندارد تا با آن حج بجا آورد مستحب است ولو با اجاره دادن

خودش و نيابت از ديگری نيز به حج برود.