احکام مصدود

مسأله 438 : مصدود : کسی است که پس از بستن احرام ،
دشمن و مانند آن مانع از رسيدن او به اماکن مقدسه جهت
انجام مناسک حج يا عمره مي شود
مسأله 439 : مصدود در عمره مفرده ، اگر قربانی به همراه
خود آورده باشد، جايز است با کشتن قربانی در همان جايی 
که جلوی  او گرفته شده ، از احرام بيرون رود و اگر قربانی به
همراه نياورده باشد و بخواهد از احرام بيرون رود، بايد گاو يا
گوسفند يا شتر را تهيه و آن را قربانی کند، و بنا بر احتياط
بدون آن از احرام بيرون نمي رود و احتياط واجب آن است که
تراشيدن سر يا کوتاه کردن آن را ضميمه قربانی در هر دو
صورت گذشته نمايد و اما مصدود در عمره تمتع ، اگر
مصدود از حج نيز باشد حکمش همان است که گذشت ، و اگر
نباشد، مانند اينکه شخصی را از رسيدن به خانه خدا قبل از
وقوفين فقط منع کنند، بعيد نيست تکليف چنين شخصی 
مبدل به حج افراد شود
مسأله 440: مصدود در حج تمتع ، اگر از رسيدنش به
وقوفين يا مشعر به تنهايی منع شده باشد، احتياط اين است
که طواف و سعی نمايد، و سر خود را بتراشد، و گوسفندی را
قربانی کند، و سپس از احرام بيرون رود و اگر از طواف و
سعی منع شده باشد و نگذارند به جايگاه طواف و سعی 
برود، در اين صورت اگر نتواند نايب بگيرد و بخواهد از احرام
بيرون رود، احتياط اين است که قربانی کند و سر خود را
بتراشد يا کوتاه کند و اگر بتواند نايب بگيرد، بعيد نيست که
نايب گرفتن کفايت کند، بنابراين برای طواف و سعی نايب
مي گيرد،و نماز طواف را خود پس از طواف نايب بجا مي آورد
و اگر از رسيدنش به منی جهت بجا آوردن اعمال آنجا
جلوگيری شود، در اين صورت اگر بتواند نايب بگيرد، بايد
نايب جهت رمی و قربانی کردن بگيرد، و پس از آن سر خود را
بتراشد يا کوتاه کند، و موی خود را در صورت امکان نيز به
منی  بفرستد، و باقی مناسک را بجا آورد و اگر نتواند نايب
بگيرد، واجب نيست قربانی کند، ولی به جای آن روزه بگيرد،
همچنان که واجب نيست رمی کند - اگرچه احتياط اين است که
خودش شخصا رمی را در سال آينده بجا آورد، در صورتی که
به حج برود، و يا توسط نايبش ، در صورتی که به حج نرود -
سپس باقی مناسک حج را، از سر تراشيدن يا کوتاه کردن ، و
اعمال مکه ، بجا آورد، و پس از آن همه محرمات احرام بر او
حلال مي شوند حتی زنها، و نيازی به هيچ چيز ديگری نيست
مسأله 441 : کسی که از حج و يا عمره او جلوگيری شده ، اگر
با قربانی کردن از احرامش بيرون رفت ، کفايت از حج و يا
عمره برای او نمي کند، پس اگر قصد داشته حجة الاسلام بجا
آورد و جلو او را گرفته اند، و با قربانی از احرامش بيرون
رفته ، بايد حجة الاسلام را بعدا بجا آورد، در صورتی که
استطاعتش باقی بماند يا حج در ذمه او مستقر شده باشد
مسأله 442 : در صورتی که از بازگشت شخص به منی جهت
شب ماندن و رمی جمرات جلوگيری شود ضرری به صحت
حج شخص نمي رساند، و حکم مصدود بر او جاری نمي شود و
بنا بر احوط و اولی برای رمی در همان سال در صورت امکان
نائب بگيرد، و در صورت ناتوانی از نائب گرفتن ، در سال
آينده خودش شخصا قضای آن را بجا آورد، در صورتی که به
حج برود، و يا نائب قضای آن را بجا آورد، در صورتی که به
حج نرود
مسأله 443 : قربانی که بايد مصدود آن را بکشد فرق نمي کند
گاو يا شتر و يا گوسفند باشد، و در صورت عدم تمکن از تهيه
قرباني ، احتياط اين است که ده روز بجای آن روزه بگيرد
مسأله 444 : کسی که احرام حج بسته است ، اگر قبل از وقوف
در مشعر با زن خود نزديکی کند، واجب است - همچنان که در
محرمات احرام ذکر شد - حج خود را به اتمام برساند و آن را
دوباره بجا آورد، بنابراين اگر جلو اتمام او را گرفتند، حکم
مصدود بر او جاری مي شود، ولی زياده بر قربانی که بايد
جهت بيرون آمدن از احرام بکشد، بايد کفاره جماع را نيز بدهد