مستحبات احرام

مستحبات احرام

مسئله 302- مستحبات احرام چند چيز است (1) :

1- آنکه قبلا بدن خود را پاکيزه نموده و ناخن و شارب خود را بگيرد و موی زير بغل

و عانه را با نوره ازاله نمايد.

2- کسی که قصد حج دارد از اول ماه ذي القعده و شخصی که قاصد عمره مفرده است پيش

از يک ماه موی سر و ريش را رها کند.

3- آنکه پيش از احرام در ميقات غسل احرام بنمايد و اين غسل از زن حائض و نفساء

نيز صحيح است (2) و تقديم اين غسل بخصوص در صورتی که خوف آن باشد که در ميقات

آب يافت نشود جايز است و در صورت تقديم اگر در ميقات آب يافت شد مستحب

است غسل را اعاده بنمايد و بعد از اين غسل اگر مکلف لباسی را پوشيد يا چيزی  را

خورد که بر محرم حرام است باز هم اعاده مستحب است و اگر مکلف در روز غسل نمود

از غسل تا آخر شب آينده کفايت مي کند و همچنين اگر غسل در شب نمود تا آخر روز

آينده کافی است ولی اگر بعد از غسل و پيش از احرام به حدث أصغر محدث شد غسل

را اعاده نمايد (3) .

4- آنکه دو جامه احرام از پنبه باشد (4) .

5- آنکه احرام را به ترتيب ذيل ببندد در صورت تمکن بعد از فريضه ظهر، و در

صورت عدم تمکن بعد از فريضه ديگر (5) ، و در صورت عدم تمکن از آن بعد از شش يا

دو رکعت نماز نافله ، در رکعت اول پس از حمد سوره توحيد، و در رکعت دوم سوره

جحد را بخواند، و شش رکعت افضل است ، و بعد از نماز حمد و ثنای الهی را بجا

آورد و بر پيغمبر و آل او صلوات بفرستد آنگاه بگويد:

"أللهم إنی أسألک أن تجعلنی ممن استجاب لک و آمن بوعدک و اتبع أمرک فاني

عبدک و فی قبضتک لا اوقی إلا ما وقيت و لا آخذ إلا ما أعطيت و قد ذکرت الحج

فأسألک أن تعزم لی عليه علی  کتابک و سنة نبيک صلواتک عليه و آله و تقوينی  علي

ما ضعفت و تسلم لی مناسکی  فی يسر منک و عافية و اجعلنی من وفدک الذی رضيت و

ارتضيت و سميت و کتبت ، أللهم إنی خرجت من شقة بعيدة و أنفقت مالی  ابتغاء

مرضاتک أللهم فتمم لی حجتی  و عمرتي ، أللهم إنی اريد التمتع بالعمرة إلی الحج علي

کتابک و سنة نبيک صلواتک عليه و آله ، فان عرض لی عارض يحبسنی فخلنی  حيث

حبستنی بقدرک الذی قدرت علی أللهم إن لم تکن حجة فعمرة ، أحرم لک شعری و بشري

و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثياب و الطيب أبتغی  بذلک

وجهک و الدار الآخرة ".

6- هنگام پوشيدن دو جامه احرام بگويد:

"الحمدلله الذی رزقنی  ما اواری به عورتی و اؤدی فيه فرضی و أعبد فيه ربی و أنتهي

فيه إلی ما أمرني ، الحمدلله الذی قصدته فبلغنی و أردته فأعاننی و قبلنی و لم

يقطع بی و وجهه أردت فسلمنی  فهو حصنی و کهفی و حرزی و ظهری و ملاذی و رجائی  و

منجای و ذخری و عدتی فی شدتی و رخائي ".

7- آنکه تلبيه ها را در حال احرام تکرار کند خصوصا در موارد آينده :

الف - وقت برخاستن از خواب .

ب - بعد از هر نماز واجب و مستحب .

ج - وقت رسيدن به سواره .

د- هنگام بالا رفتن از تل يا سرازير شدن از آن .

ه- وقت سوار شدن يا پياده شدن .

و- آخر شب (6) .

ز- اوقات سحر (7) .

زن حائض و نفساء (8) نيز اين تلبيه ها را بگويند.

و شخص متمتع تلبيه گفتن او در عمره مستمر خواهد بود تا آنکه خانه های مکه را

ببيند. و اما تلبيه حج تا ظهر روز عرفه مستمر است (9) .

1- آية الله مکارم : اين امور و امور مربوط به ترک مکروهات را بقصد رجا بجا

مي آورد.

2- آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : و کسی که به خاطر عذر تمکن از غسل ندارد

رجاء بدل از غسل تيمم نمايد ص 410 آداب .

3- آية الله اراکي : بنابر احتياط.

آية الله بهجت : تا اينجا تمام موارد در مناسک ايشان آمده است ، غير از اعاده

غسل بعد از حدث اکبر و اصغر.

4- آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : و بهتر آن است که در پارچه سفيد محرم شود

و نيت احرام و نيت پوشيدن جامه احرام بلکه نيت کندن لباس دوخته را نيز بر

زبان آورد.

5- آية الله اراکي ، آية الله فاضل : در صورت عدم تمکن از فريضه اداء، بعد از

فريضه قضا محرم شود.

6- آية الله بهجت : آخر شب در مناسک ايشان نيامده است .

7- آية الله صانعي : و همچنين بر مردان مستحب است تلبيه را بلند بگويند.

8- آيات عظام اراکي ، فاضل ، صانعي :... و جنب .

9- آية الله اراکي : و همچنين بر مردان مستحب است تلبيه را بلند بگويند.