مکروهات احرام

مکروهات احرام

مسئله 303- مکروهات احرام چند چيز است :

1- احرام در جامه سياه (1) ، و افضل احرام در جامه سفيد است .

2- خوابيدن محرم بر رخت (2) و بالش زرد رنگ .

3- احرام بستن در جامه چرکين و اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است که

مکلف مادامی که در حال احرام است آن را نشويد (3) .

4- احرام بستن در جامه راه راه (4) .

5- استعمال حنا (5) پيش از احرام در صورتی که اثر آن تا حال احرام باقی  بماند.

6- حمام رفتن (6) و اولی آن است که محرم بدن خود را با کيسه و مثل آن نسايد.

7- لبيک گفتن محرم در جواب کسی که او را صدا نمايد (7) .

1- آية الله سيستاني ، آية الله تبريزي : بلکه احوط ترک آن است .

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : بلکه اولی ترک پوشيدن هر پارچه رنگ شده

است مگر رنگ سبز که در بعضی روايات معتبره استثناء شده است .

2- آية الله صانعي : بر فراش .

آية الله بهجت : بر بالش سياه رنگ .

3- آية الله مکارم : ولی مي تواند آنها را تبديل به احرامی تمييز کند.

4- آية الله سيستاني : احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن .

آية الله بهجت : اين مورد در مناسک ايشان نيامده است .

5- آية الله مکارم : اگر قصد زينت داشته باشد اشکال دارد و فرقی ميان حنا و

رنگهای امروز نيست .

آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : با قصد زينت خلاف احتياط است .

آية الله بهجت : استعمال حنا پيش از احرام و در صورتيکه اثر آن تا حال احرام

باقی  بماند.

6- آية الله مکارم : کراهت حمام رفتن ثابت نيست ولی بدن خود را با کيسه و مثل

آن نمالد.

آية الله سيستاني ، آية الله تبريزي : اولی بلکه احوط آن است که محرم بدن خود را

با کيسه و مثل آن نسايد.

7- آية الله سيستاني ، آية الله تبريزي : بلکه احوط ترک آن است .

آية الله اراکي ، آية الله فاضل : و همچنين ساييدن صورت ، چنانچه نداند موجب بيرون

آمدن خون مي شود و همچنين کشتی  گرفتن .