مستحبات دخول حرم

مستحبات دخول حرم (1)

1- آية الله مکارم : بقصد رجاء انجام دهد.

مسئله 528 - برای داخل شدن حرم خدا چند چيز مستحب است :

1- همينکه حاجی به حرم رسيد، پياده شده و به جهت دخول حرم غسل نمايد.

2- از برای تواضع و فروتنی نسبت به حضرت حق جل و علا پابرهنه شده و نعلين خود

را در دست گرفته داخل حرم شود و اين عمل ثواب زيادی  دارد.

3- وقت دخول حرم اين دعا را بخواند:

اللهم إنک قلت فی  متابک وقولک الحق : و أذن فی الناس بالحج يأتوک رجالا و

علی کل ضامر يأتين من کل فج عميق . اللهم إنی ارجوا ان اکون ممن اجاب دعوتک ،

وقد جئت من شقة بعيدة و فج عميق سامعا لندائک و مستجيبا لک مطيعا لامرک و کل

ذلک بفضک علی و احسانک إلی فلک الحمد علی ما وفقتنی له ابتغی بذلک الزلفة

عندک و القربة إليک و المنزلة اديک والمغقرة لذنوبی والتوبة علی منها بمنک ،

اللهم صل علی محمد و آل محمد و حرم بدنی علی النار وامنی من عذابک و عقابک

برحمتک يا أرحم الراحمين .

4- وقت دخول حرم مقداری از علف (اذخر) گرفته آن را بخورد.