مستحبات احرام تا وقوف در عرفات

مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات (1)

مسئله 955- اموری  که در احرام عمره مستحب بود در احرام حج نيز مستحب است و

پس از اينکه شخص ، احرام بسته و از مکه بيرون آمد همين که بر ابطح مشرف شود به

آواز بلند تلبيه بگويد، و چون متوجه منی مي شود بگويد:

اللهم اياک ارجو و اياک ادعو فبلغنی املی و اصلح لی  عملي .

و با تن و دل ارام با تسبيح و ذکر حق تعالی برود و چون به منی رسيد بگويد:

الحمد لله الذی اقدمنيها صالحا فی عافية و بلغنی هذا المکان .

پس بگويد:

اللهم هذه منی و هی مما مننت به علينا من المناسک فاسالک ان تمن علی  بما

مننت علی انبيائک فانما انا عبدک و فی  قبضتک .

و مستحب است (2) شب عرفه را در منی بوده و به اطاعت الهی مشغول باشد، و بهتر

آن است که عبادات و خصوصا نمازها را در مسجد خيف بجا آورد، و چون نماز صبح را

خواند تا طلوع آفتاب تعقيب گفته پس به عرفات روانه شود، و اگر خواسته باشد

بعد از طلوع صبح روانه شود مانعی ندارد، ولی سنت (3) آن است که تا آفتاب

طلوع نکرده و از وادی  محسر رد نشود و روانه شدن پيش از صبح مکروه (4) است و چون

به عرفات متوجه شود اين دعا را بخواند:

اللهم اليک صمدک و اياک اعتمدت و وجهک اردت اسالک ان تبارک لی فی  رحلتي

و ان تقضی لی  حاجتی و ان تجعلنی ممن تباهی به اليوم من هو افضل مني .

1- آية الله مکارم : اين مستحبات را بقصد رجاء بجا آورد.

2- آية الله مکارم : انجام بعضی از اين مستحبات در حال حاضر ممکن نيست يا مشکل

است بنابراين نبايد اصراری بر آن داشته باشد و دردسر برای خود و ديگران ايجاد

کند هرگاه نيتش انجام آن باشد خداوند به فضل خود به او ثواب مي دهد.

3- آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : بلکه احوط.

4- آية الله گلپايگاني ، آية الله صافي : بلکه خلاف احتياط است مگر از جهت ضرورتي

مثل بيمار و يا خائف از ازدحام . (مناسک فارسي ، مسأله 144) .