مستحبات وقوف در مزدلفه

مستحبات وقوف به مشعر الحرام (1)

مسئله 995- بدان که مستحب است با تن و دلی آرام از عرفات بسوی مشعر الحرام

متوجه شده و استغفار نمايد، و همين که از طرف دست راست به تل سرخ رسيد بگويد:

(اللهم ارحم (2) توقفی وزده فی عملی و سلم لی دينی و تقبل مناسکي ) .

و در راه رفتن ميانه روی  نمايد و کسی را آزار ندهد، و مستحب است نماز شام و

خفتن را تا مزدلفه بتأخير اندازد اگر چه ثلث شب نيز بگذرد، و ميان هر دو نماز

به يک اذان و دو اقامه جمع کند (3) و نوافل مغرب را بعد از نماز عشا بجا آورد

و در صورتی که از رسيدن به مزدلفه پيش از نصف شب مانعی رسيد، بايد نماز مغرب

و عشا را بتأخير نيندازد در ميان راه بخواند و مستحب است که در وسط وادی  از

طرف راست راه نزول نمايد، و اگر حاجی صروره باشد مستحب است که در مشعر

الحرام قدم بگذارد (4) و مستحب است که آن شب را به هر مقدار که ميسور باشد به

عبادت و اطاعت الهی بسر برد و اين دعا را بخواند:

(اللهم هذه جمع ، اللهم انی اسالک ان تجمع لی فيها جوامع الخير، اللهم لا تويسني

من الخير الذی سالتک ان تجمعه لی فی قلبی و اطلب اليک ان تعرفنی ما عرفت

اولياءک فی منزلی هذا و ان تقينی جوامع الشر) .

و مستحب است بعد از نماز صبح با طهارت حمد و ثنای الهی را بجا آورد، و به هر

مقداری که ميسور باشد از نعم و تفضلات حضرت حق ذکر کند و بر محمد و آل محمد

صلوات بفرستد آنگاه دعا نمايد و اين دعا را نيز بخواند:

(اللهم رب المشعر الحرام فک رقبتی من النار و اوسع علی من رزقک الحلال و ادرا

عنی شر فسقة الجن و الانس ، اللهم انت خير مطلوب اليه و خير مدعو و خير مسؤول و

لکل وافد جائزة فاجعل جائزتی فی موطنی هذا ان تقيلنی عثرتی و تقبل معذرتی و ان

تجاوز عن خطيئتی ثم اجعل التقوی من الدنيا زادی  .

و مستحب است سنگ ريزه هايی  را که در منی رمی خواهد نمود از مزدلفه بردارد و

مجموع آنها هفتاد دانه است (5) و مستحب است وقتی که از مزدلفه بسوی منی  رفته

و به وادی محسر رسيد به مقدار صد قدم مانند شتر تند رود و اگر سواره است سواري

خود را حرکت دهد و بگويد:

(اللهم سلم لی  عهدی و اقبل توبتی واحب دعوتی و اخلفنی فيمن ترکت بعدي )

1- آية الله مکارم : اين مستحبات را به قصد رجاء بجا بياورد.

2- آية الله نوري : اللهم ارحم موقفی وزد فی  علمي .

3- آية الله مکارم : يعنی  برای نماز مغرب اذان و اقامه مي گويد و برای عشا فقط

اقامه .

4- آية الله مکارم : اين حکم در روايات متعددی آمده است و احتمالا منظور از آن

پای برهنه قدم گذاشتن در سرزمين مشعر است .

5- آية الله مکارم : ولی از آنجا که در شلوغی جمعيت غالبا بعضی از سنگها اصابت

نمي کند بهتر است بيشتر جمع آوری  کند.