مستحبات رمی جمرات

مستحبات رمی جمرات (1)

1- آية الله مکارم : اين مستحبات را بقصد رجاء بجا آورد.

مسئله 1019- در رمی جمرات چند چيز مستحب است :

1- با طهارت بودن در حال رمي .

2- هنگامی  که سنگها را در دست گرفته و آماده رمی است اين دعا را بخواند:

(اللهم هذه حصياتی فاحصهن لی و ارفعهن فی  عملي ) .

3- با هر سنگی که مي اندازد تکبير بگويد.

4- هر سنگی را که مي اندازد اين دعا را بخواند:

(الله اکبر اللهم ادحر عنی الشيطان اللهم تصديقا بکتابک و علی سنة نبيک اللهم

اجعله لی حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشکورا ذنبا مغفورا) .

5- ميان او و جمره در جمره عقبه ده يا پانزده ذراع فاصله باشد و در جمره اولی  در

وسطی کناره جمره بايستد.

6- جمره عقبه را رو به جمره و پشت به قبله رمی نمايد و جمره اولی و وسطی را رو

به قبله ايستاده رمی  نمايد.

7- سنگريزه را بر انگشت ابهام گذارده و با ناخن انگشت شهادت بيندازد.

8- پس از برگشتن بجای خود در منی اين دعا را بخواند:

(اللهم بک وثقت و عليک توکلت فنعم الرب و نعم المولی و نعم النصير) .