مستحبات قربانی کردن

مستحبات هدي

مسئله 1119- مستحبات هدی چند چيز است (1) .

1- در صورت تمکن ، قربانی شتر باشد، و در صورت نبودن آن گاو و در صورت نبودن

آن گوسفند باشد.

2- قربانی بسيار فربه باشد.

3- در صورت شتر يا گاوبودن آن از جنس ماده در صورت گوسفند يا بز بودن آن از

جنس نر باشد.

4- شتری که مي خواهند او را نحر کنند ايستاده و از سر دستها تا زانوی او را

ببندند و شخص از جانب راست او بايستد، و کارد يا نيزه يا خنجر به گودال گردن

او فرو برد، و در وقت ذبح يا نحر اين دعا را بخواند:

وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنيفا مسلما و ما انا من المشرکين ان صلاتي

و نسکی و محيای و مماتی لله رب العالمين لا شريک له و بذلک امرت و انا من

المسلمين اللهم منک و لک بسم الله و الله اکبر اللهم تقبل مني .

5- اينکه خود، فربانی را بکشد و اگر نتواند دست خود را بالای دست کشنده بگذارد.

1- آية الله مکارم : به قصد رجاء و اميد و ثواب بجا آورد.