مستحبات سر تراشيدن

مستحبات حلق

مسئله 1171- در حلق چند چيز مستحب است :

1- آنکه از جانب راست پيش سر ابتدا کند و اين دعا را بخواند:

(اللهم اعطنی بکل شعره نورا يوم القيامة ) .

2- آنکه موی سر خود را در منی در خيمه خود دفن نمايد و اولی اين است که بعد از

حلق از اطراف ريش و شارب خود گرفته و همچنين ناخنها را بگيرد (1) .

1- آية الله بهجت : و مستحب است در وقت سرتراشيدن رو به قبله کند.