مستحبات مني

مستحبات منی  (1)

1- آية الله مکارم : مناسب است اين متسحبات و مستحبات آينده بقصد رجاء انجام

گيرد.

مسأله 1309- بدان که برای حاجی مستحب است که روز يازدهم و دوازدهم و سيزدهم را

در منی بماند، و حتی  به جهت طواف مستحب از منی بيرون نرود، و تکبير گفتن در

منی بعد از پانزده نماز و در غير منی بعد از ده نماز که اول آنها نماز ظهر روز

عيد است مستحب مي باشد و بعضی آن را واجب دانسته اند و بهتر در کيفيت تکبير آن

است که گويد:

(ألله أکبر الله اکبر لا إله إلا الله و الله اکبر و لله الحمد ألله أکبر علی  ما

هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد لله علی ما أبلانا) .

و مستحب است مادامی که در منی اقامت دارد نمازهای واجب و مستحب را در مسجد

خيف بجا آورد، و در حديث است که صد رکعت نماز در مسجد خيف با عبادت هفتاد

سال برابر است ، و هر کس در آنجا صد مرتبه (سبحان الله ) بگويد ثواب آن برابر

ثواب بنده آزاد کردن است ، و هر کس در آنجا صد مرتبه ( لا إله إلا الله ) بگويد

ثواب آن برابر است با ثواب کسی که احياء نفس کرده باشد و هر کس در آنجا صد

مرتبه ( ألحمد لله ) بگويد ثواب آن برابر است با ثواب خراج عراقين که در راه

خدا تصدق نمايد.