مستحبات مکه معظمه

مستحبات ديگر مکه معظمه

مسأله -1310 آداب و مستحبات ديگر در مکه معظمه از اين قرار است :

1- زياد ذکر خدا نمودن و خواندن قرآن .

2- ختم نمودن قرآن .

3- خوردن از آب زمزم و بعد از خوردن اين دعا را بخواند:

(أللهم اجعله نافعا و رزقا واسعا من کل داء و سقم )

و نيز بگويد:

(بسم الله و بالله و الشکر لله )

4- نظر نمودن به کعبه و بسيار تکرار کردن آن .

5- در هر شبانه روز ده مرتبه طواف نمودن (1) ، در اول شب سه طواف ، و در آخر

شب سه طواف ، و پس از دخول صبح دو طواف ، و بعد از ظهر دو طواف .

6- هنگام توقف در مکه بعدد ايام سال يعنی سيصد و شصت مرتبه طواف نمايد و اگر

اين مقدار نشد پنجاه و دو مرتبه و اگر آن هم ميسور نشد هر مقداری که بتواند.

7- به خانه کعبه داخل شود (2) خصوصا کسی که سفر اول او است و مستحب است قبل

از دخول غسل بنمايد و در وقت داخل شدن بگويد:

(أللهم إنک قلت و من دخله کان آمنا فآمنی من عذاب النار)

پس دو رکعت نماز بين دو ستون بر سنگ قرمز بگزارد. در رکعت اول بعد از حمد،

(حم سجده ) و در رکعت دوم بعد از حمد، پنجاه و پنج آيه از ساير جاهای  قرآن

بخواند.

8- دو رکعت نماز خواندن در هر يک از چهار زاويه کعبه و بعد از نماز اين دعا را

بخواند:

(أللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إلی مخلوق رجاء رعده و جائزته و

نوافله و فواضله فاليک يا سيدی تهيئتی و تعبئتی و إعدادی و استعدادی رجاء رفدک

و نوافلک و جائزتک ، فلا تخيب اليوم رجائی يا من لا يخيب عليه سائل و لا ينقصه

نائل فانی لم آتک اليوم بعمل صالح قدمته و لا شفاعة مخلوق رجوته ولکنی  أتيتک

مقرا بالظلم و الإساءة علی نفسی فانه لا حجة لی و لا عذر فأسألک يا من هو کذلک

أن تصلی علی محمد و آله و تعطينی مسألتی و تقلبنی برغبتی و لا تردنی  مجبوها

ممنوعا و لا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوک للعظيم ، أسألک يا عظيم أن

تغفر لی الذنب العظيم لا إله إلا أنت ) .

و مستحب است هنگام خروج از کعبه سه مرتبه (الله اکبر) بگويد پس بگويد:

(أللهم لا تجهد بلاءنا ربنا و لا تشمت بنا أعداءنا فانک أنت الضار النافع ) .

بعدا پائين آمده و پله ها را دست چپ قرار داده کعبه را استقبال نمايد و نزد

پله ها دو رکعت نماز بخواند.

1- آية الله مکارم : ولی در واقعی که ازدحام جمعيت برای طواف واجب است بهتر

است طوافهای  مستحب را ترک کنند و مجال را به کسانی که طواف واجب دارند

بدهند.

2- آية الله مکارم : اينگونه امور در حال حاضر معمولا امکان ندارد و هرگاه کسي

نيت آن را داشته باشد خداوند به لطفش به او ثواب آن را مي دهد.

آية الله بهجت : شخص صروره به خانه کعبه داخل شود.