طواف وداع

طواف وداع

مسأله 1312- بدان که برای کسی که مي خواهد از مکه بيرون رود مستحب است طواف

وداع نمايد، و در هر شوطی  حجرالاسود و رکن يمانی را در صورت امکان استلام نمايد و

چون به مستجار رسد مستحباتی که قبلا برای آن مکان ذکر شد بجا آورد و آنچه خواهد

دعا نمايد بعدا حجرالاسود را استلام نموده و شکم خود را به خانه کعبه بچسباند يک

دست را بر حجر و دست ديگر را به طرف در گذاشته و حمد و ثنای الهی نمايد و

صلوات بر پيغمبر و آل او بفرستد و اين دعا را بخواند:

(أللهم صلی علی محمد عبدک و رسولک و نبيک و امينک و حبيبک و نجيک و خيرتک

من خلقک ، أللهم کما بلغ رسالاتک و جاهد فی سبيلک و صدع بأمرک و اوذی فی  جنبک

و عبدک حتی أتاه اليقين ، أللهم أقلبنی مفلحا منجحا مستجابا بأفضل ما يرجع به

أحد من وفدک من المغفرة و البرکة و الرحمة و الرضوان و العافية ) .

و مستحب است وقت بيرون آمدن از باب حناطين که مقابل رکن شامی است بيرون رود

و از خداوند متعال توفيق مراجعت را بطلبد و وقت بيرون رفتن يکدرهم خرما خريده

و آن را بر فقراء تصدق نمايد.