اقسام حج

حج سه قسم است : تمتع و قران و افراد.

تمتع وظيفه کسانی است که حداقل چهل و هشت ميل که (1) شانزده فرسخ است (2) از

مکه دور باشند.

قران و افراد بر غير آنها واجب مي شود و اين تفصيل در حجة الاسلام است .

1- آية الله مکارم : يا بيشتر.

آية الله بهجت : بيش از شانزده فرسخ (مناسک ، مسأله 143) .

2- آية الله مکارم : يعنی حدود 86 کيلومتر.

 

استفتائات اقسام  حج

سؤال 197- کسی که حجش بدل به افراد شده و بايد بعد از حج ، عمره مفرده بجا آورد،

اگر سال بعد که به حج مي رود بعد از اعمال حج ، عمره مفرده را بجا آورد کافی و مجزي

است يا نه ؟

جواب - احوط (1) آن است که تا عمره مفرده را انجام نداده ، برای عمره و حج ديگر

محرم نشود (2) هرچند اگر خلاف کرد، ضرر به صحت عمره و حج او نمي زند (3) .

1- آية الله خويي : مانعی ندارد. (مناسک ، مسأله 158) .

2- آية الله مکارم : بايد توجه داشت که عمره مفرده واجب را در هر ماه از سال

مي توان انجام داد ولی چون وجوب آن ظاهرا فوری است بايد تأخير نيندازد.

آية الله تبريزي : احتياط مستحب آن است ... .

آية الله سيستاني : وجوب آن فوری است ولی اگر تأخير انداخت مجزی  است .

3- آية الله مکارم : احتياط واجب در ترک اين کار است .

سؤال 198- کسانی که از هند و پاکستان به عربستان مي آيند و در مکه معظمه مقيم

مي شوند آيا حجشان تمتع است يا وظيفه ديگری  دارند؟

جواب - چنانچه بقصد مجاورت در مکه بمانند و بعد از دو سال مستطيع شوند حکم اهل

مکه را پيدا مي کنند (1) ، و در غير اين صورت صور مختلفه ای است که در

تحريرالوسيله ذکر شده است .

1- ساير آيات عظام نيز چون حضرت امام (ره ) در مسأله تفصيلاتی دارند که بايد به

مناسک آنها مراجعه شود.

آية الله بهجت : شخصی  که وظيفه او در حجة الإسلام تمتع است با اقامه در مکه و

اطراف نزديک آن بدون قصد توطن دائم ، فريضه او مادامی که که داخل سال سوم اقامت

نشده باشد تغيير نمي کند چه قبل از اقامت مستطيع شده باشد و يا بعد از آن بلکه

بايد در صورت اراده حجة الإسلام به سوی يکی از مواقيت خارج شود و در خارج حرم

محرم گردد و اگر نتواست به يکی از مواقيت برود، در خارج حرم محرم شود و اگر در

خارج حرم نتوانست از محل خودش محرم شود.(مناسک ، مسأله 155) .

آية الله اراکي ، آية الله نوري : مگر در صورتی که از ابتداء قصد توطن داشته باشد

که پس از گذشتن مدتی  که وطن صدق کند حکم اهل مکه را دارد هر چند دو سال نگذشته

باشد.

سؤال 199- کيفيت حج قران را بيان فرمائيد، و آيا اين حج بر کدام اشخاص واجب

مي شود؟

جواب - حج قران واجب تعيينی نيست و چون مورد ابتلاء نيست مي توانيد به کتب

مفصله مراجعه نمائيد.