روایــات حج


از حضرت باقر (ع ) پرسيدند :
براي چه حج خانه خدا را حج ناميده اند ؟ امام فرمود : فلاني حج گزارد،يعنی رستگار شد

امام علی بن الحسين زين العابدين (ع ) مي فرمايد :
حج و عمره به جاي آوريد تا بدنهايتان به صحت و سلامت  در آيد، و  روزی شما وسيع شود، و خرج عيالتان مکفی گردد

حضرت علی بن الحسين زين العابدين (ع ) مي فرمايد :
زائر بيت الله آمرزيده مي شود، بهشت بر اوواجب مي گردد، عمل را   از سر مي گيرد و مال و عيالش محفوظ است

رسول خدا (ص ) مي فرمايد :کسي که دنيا و آخرت مي خواهد، به خانه خدا برود

عبدالله بن فضل مي گويد :
به حضرت صادق (ع ) عرضه داشتم : قرض زيادي به عهده دارم ، عائله مندم ،قدرت بر حج    ندارم ، مرا دعائی بياموز امام فرمود : به دنبال هر نماز واجب بخوان : اللهم صل علی محمد و  آل محمد و  اقض عنی دين الدنيا و دين الا خرة  " خداوندا، درودت نثار محمد و  آل محمد کن ،  و دين دنيا و دين آخرت مرا ادا بنما "  گفتم :     دين دنيا برايم معلوم است ، دين آخرت چيست ؟ فرمود : دين آخرت حج است

 رسول خدا (ص ) :
به قطاري از شتران که حاجيان را براي زيارت خانه خدا مي برد، نظر فرمودند و گفتند قدمی  برنمي دارند  مگر اينکه برای آنان حسنه ای ثبت مي شود، و قدمی نمي نهند مگر اينکه گناهی از آنان محو مي گردد و چون از مناسک حج فارغ شدند، به آنان اعلام مي شود، بنايی را بنا کرده ايد، آن را خراب  نکنيد، گناهان گذشته شما بخشيده شد، از حالا  به بعد عمل نيک انجام دهيد

 امام باقر (ع ) مي فرمايد :
کسي که قرآن را در مکه ختم کند از دنيا نمي رود مگر آنکه پيامبرو همچنين جايگاه خود را در بهشت ببيند

 امام صادق (ع ) مي فرمايد :
خداوند، به چيزي بهتر از خموشي و راه رفتن به سوي خانه اوعبادت نشده است

امام باقر (ع ) مي فرمايد :
خداوند حج و عمره اي که مخارجش از مال حرام تأمين شده نمي پذيرد

از اسحاق بن عمار روايت شده که حضرت صادق (ع ) فرمود : ای اسحاق کسی که يکبار خانه خدا  را طواف کند، خداوند برای او هزار حسنه ثبت مي کند، هزار سيئه محو مي نمايد، برايش هزار درجه قرار مي دهد، هزار درخت در بهشت مي کارد  و ثواب آزاد کردن هزار بنده به او مرحمت مي فرمايد، چون به ملتزم برسد هشت در بهشت به روی او باز مي شود و به او مي گويند : از هر دری که خواستی وارد شو اسحاق مي گويد : به حضرت عرضه داشتم اين همه برای کسی است که خانه خدا را طواف کند ؟فرمود : آري ، آيا به ثوابی عظيم تر از اين تورا خبر ندهم ؟ گفتم : آری خبر دهيد فرمود : هر کس حاجتی از  برادر مؤمنش برآورده کند، به اندازه ده طواف به او ثواب مي دهند   

امام باقر (ع ) مي فرمايد :
يک نماز در مسجد الحرام بالاتر از صد هزار نماز در مساجد ديگر است

امام صادق (ع ) مي فرمايد
 هيچ مکان عبادتي نزد خدا محبوبتر از محل سعي نيست ، چرا که در آنجاهر متکبر گردنکشی خاضع مي شود

 حضرت صادق (ع ) به ابن ابی يغفور فرمودند :
در مسجد رسول خدا زياد نماز بخوان ، که پيامبرخدا فرمودند : نماز در اين مسجد برابر هزار نماز است در مساجد ديگر مگر مسجدالحرام که نماز در مسجد الحرام برابر هزار نماز در مسجد من است

 حضرت صادق (ع ) مي فرمايد :
کسي که حاجي را ملاقات کند و با او مصافحه نمايد، گويا بر حجر الاسود دست کشيده

امام صادق (ع ) درباره رمی جمرات مي فرمايد :
به هر سنگ ريزه اي که حاجي به سوي جمره پرتاب مي کند، گناه بزرگ هلاک کننده ای از دوش جانش فرو مي ريزد

 امام علی بن الحسين (ع ) فرمودند :
چون حاجی قربانی کند، قربانی او بهای آزادی وی  از آتش قيامت است  

 امام ششم (ع ) فرمودند :
زماني که يکي از شما حج به جاي آورد، حج خود را به زيارت ما در مدينه ختم کند که زيارت ما از تمام بودن حج است

حضرت سجاد (ع ) فرمودند :
آنکه در وطن عهده دار امور خانوادگي و مالي حاجي شود، اجرش مانند اجر اوست ، حتی مانند اين است که خود او به زيارت رفته باشد

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
دين برپاست مادامی که کعبه برپاست

حضرت باقر (ع ) مي فرمايد :
کسانی را که به حج رفته اند و عمره به جای آورده اند احترام نماييد اين امر بر شما واجب است

 از پيغمبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
منظور از وجوب نماز، حج ، طواف و ديگرمناسک بپا داشتن ذکر و ياد خداست ، پس وقتی که ذهن تو از هيبت و عظمت خدا که مقصود و مطلوب  اصلی از عبادت است خالی باشد، ذکر زبانی  چه ارزشی خواهد داشت

امام صادق (ع ) فرمود :
حج و عمره کننده وارد بر خدا هستند، اگر درخواستی کنند عطايشان فرمايد،  و اگر دعا کنند اجابتشان نمايد، و اگر برای کسی شفاعت کنند شفاعتشان بپذيرد، و اگر هم سکوت  کنند، خود به بذل  عنايت آغازشان کند، و ازای هر درهم ، هزار هزار درهم عوضشان مي دهد

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
حاجياني که بازمي گردند سه دسته اند : دسته اي از آتش آزاد مي شوند، و دسته ای از گناهان خود خارج مي گردند مانند روزی که از مادر متولد شده اند، و دسته سوم با مصونيت مال و عيال برمي گردند و اين کمترين بهره ای است که عايد حاجی مي شود

پيامبر اکرم (ص ) مي فرمايد :
در چهار موقع درهاي آسمان گشوده و دعاها مستجاب مي شود : هنگام تلاقی صفوف مبارزان در راه خدا، هنگام نزول باران ، هنگام اقامه نماز و هنگام ديدن کعبه معظمه

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
هر کس به کعبه نگاه کند، پيوسته حسنه ای برای او نوشته مي شود، و سيئه ای از او محو مي شود، تا وقتی که چشمش را از کعبه برگرداند

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
سه چيز در نزد خداوند از احترام خاصی برخوردارند که چيزی همانند  آنها نيست ، کتاب او که فرمان و نور اوست ، خانه او که آن را قبله مردم قرار داد و از هيچ کس  توجه به غير از آن را نمي پذيرد و عترت پيامبران

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
خداوند در اطراف کعبه صد و بيست گونه رحمت قرار داده است ، که شصت تای آن برای طواف کنندگان و چهل تای آن برای نمازگزاران و بيست تای آن برای کسانی است که به کعبه نگاه مي کنند

امام باقر (ع )، درباره وقوف در عرفات مي فرمايد :
احدي از نيکان و بدان نيست که بر اين کوهه اوقوف کند مگر اينکه خدا دعای او را به اجابت مي رساند، دعای نيکان نسبت به امور دنيا و آخرتشان مستجاب مي شود، ولی دعای بدکاران درباره دنيايشان مستجاب مي شود

امام علی بن الحسين (ع ) مي فرمايد :
قبل از اينکه حاجيان و عمره کنندگان با گناه آلوده شوند، در سلام کردن و دست دادن به آنان مبادرت کنيد

از محمد بن سنان نقل شده است که امام رضا (ع ) به او نوشتند :
علت اينکه منا، منا ناميده شده است ، آن است که جبرئيل در آنجا به ابراهيم گفت هر چه مي خواهی از خدايت تمنا و خواهش کن

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
حاجی تا هنگامی که به گناه آلوده نشده به نور و سيمای حج باقی خواهد ماند

 رسول خدا (ص ) مي فرمايد :
اي مردم ، با آگاهي و دين کامل حج بگزاريد، و از حج بازنگرديد مگربا توبه و تصميم به ترک گناه

رسول خدا (ص ) مي فرمايد :
حج ، پاداشش بهشت است ، و عمره کفاره هر گناه است

درسول خدا (ص ) مي فرمايد :
گناهاني وجود دارد که در غير عرفات آمرزيده نمي شو

 امام صادق (ع ) مي فرمايد :
سعی بين صفا و مروه ، برای خوار کردن جباران قرار داده شده است

حضرت باقر (ع ) مي فرمايد :
به مکه شروع کنيد و به ما ختم نماييد

حضرت صادق (ع ) مي فرمايد :
نگاه کردن به کعبه عبادت است

حضرت علی (ع ) مي فرمايد :
حج خانه خدايتان را ترک نکنيد که هلاک مي شويد

 رسول خدا (ص ) خطاب به علی  (ع ) مي فرمايد :
اي علي ، کسي که حج را - در حالي که قادر به انجام آن است - ترک کند، کافر است

 رسول خدا (ص ) خطاب به علی (ع ) مي فرمايد
: يا علي ، کسی که حج را از امروز به فردا بيفکند تا از دنيا برود، روز قيامت خداوند، او را يهودی يا مسيحی مبعوث گرداند

اامام صادق (ع ) مي فرمايد :
گر مردم حج اين خانه را ترک کنند، بي درنگ بر آنها عذاب فرود مي آيد

از پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
جنگجو در راه خدا و حج کننده و عمره کننده ،همه  ميهمانان دعوت شده خداوندند

 از پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
حج ، جهاد است

از پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
حج ، چه نيکو جهادی است

امير المؤمنين علی  (ع ) مي فرمايد :
چهار تا از کاخهای بهشت در دنياست : مسجد الحرام ، مسجد پيامبر، مسجد بيت المقدس و مسجد کوفه  

پيامبر اکرم (ص ) مي فرمايد :
حج به جا آوريد تا بي نياز شويد

از حضرت پيامبر (ص ) روايت شده است که فرمودند :
انفاق نمودن مال برای سفر حج مانند انفاق  در راه خداست که خداوند صد برابر آن را پاداش مي دهد

 از پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
کسي که به روزه داري افطار دهد يا مسلماني را رهسپار حج کند و يا جنگجويی را تجهيز نمايد يا عهده دار خانواده او شود، اجر او مانند اجر آنهاست

حضرت صادق (ع ) مي فرمايد :
داخل شدن در کعبه وارد شدن به رحمت خداست

 از رسول اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :ا
خدا حاجي را مي آمرزد، و همچنين هر کسي را که حاجی برای او طلب آمرزش کند

 امام صادق (ع ) مي فرمايد :
کسي که به حج مي رود خدا ضامن اوست ، اگر او را زنده نگه دارد، به اهل و عيالش مي رساند، و اگر او را بميراند وارد بهشت مي کند

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
وقتی که حاجی وارد مکه مي شود، خدا دو فرشته را برای او مي گمارد تا طواف و نماز و سعی او را حفظ نمايند، و وقتی که در عرفه مي ايستد دوش راست او را مي زنند و مي گويند : نگران  گذشته نباش ، پس بنگر در آينده چگونه خواهی بود

از حضرت پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
اين خانه ستونی از ستونهای اسلام  است ، و هر کس به حج يا عمره برود، خدا ضامن اوست ، اگر بميرد وارد بهشتش مي کند، و اگر به خانواده اش برگردد با اجر و سود برمي گردد

امير المؤمنين علی (ع ) مي فرمايد :
کسي که به حج يا عمره مي رود نزد خدا مي رود، و بر خدا لازم  است که مهمانان خود را گرامی بدارد و آنان را بيامرزد

از پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
جنگجو در راه خدا و کساني که حج و عمره برگزار مي کنند ميهمانان خدا هستند، خدا آنان را دعوت کرده و آنها پذيرفتند، و از او  درخواست کردند و به آنها عطا نمود

از پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
سه گروه نزد خدا مي روند : جنگجويان ، حج کنندگان و عمره گزاران

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
يک حج بهتر از دنيا و هر چه در آن است ، و يک نماز واجب از  هزار حج بهتر است

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
هيچ کاری بهتر از حج نيست مگر در جهاد و شهادت در راه خدا

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
چيزی بهتر از حج نيست مگر نماز

از حضرت پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
حج مقبول ، جزايی جز بهشت ندارد

 از پيامبر اکرم (ص ) سؤال شد که بهترين کارها کدامند، فرمودند :
ايمان به خدا، جهاد درراه خدا، و حج مقبول

حضرت پيامبر (ص ) مي فرمايند :
حج ، جهاد ناتوان است

 امام صادق (ع ) مي فرمايد :
يک نماز واجب بهتر است از بيست بار رفتن به حج ، و يک بار رفتن به حج بهتر است از خانه ای پر از طلا که هر چه در آن است صدقه داده شود

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
يک حج بهتر از آزاد کردن هفتاد برده است

امام باقر (ع ) مي فرمايد :
حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرت اند، کسی که زياد حج و عمره  بجا آورد از ميهمانان خداست ، اگر خداوند او را نگه دارد آمرزيده نگه مي دارد، و اگر او را 
بميراند وارد بهشت مي کند

امام رضا (ع ) مي فرمايد :
حج و عمره ، فقر و گناهان را مي زدايد چنانکه کوره آهنگری ناخالصي هاي  آهن را

امام باقر (ع ) مي فرمايد :
سه چيز است که ثوابشان در آخرت و اثرشان در دنيا هم هست : حج که فقر  را مي زدايد، صدقه که بلا را دفع مي کند و نيکی که عمر را مي افزايد  

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
حاجي ، هيچ وقت تهيدست نمي شود

 حضرت پيامبر (ص ) مي فرمايد :
مسافرت کنيد تا بدنتان سالم شود، و جهاد نماييد تا غنيمت به دست آوريد، و حج برويد تا بي نياز گرديد

از رسول خدا (ص ) روايت شده است که فرمودند :
کسی که مي خواهد به حج برود بايد بشتابد

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
کسی که برای رفتن به حج استطاعت داشته باشد، ولی آن را بدون عذر موجه به تأخير بيندازد تا مرگ او فرا رسد، يکی از شرايع اسلام را از دست داده است

 از حضرت پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
کسي که حج واجب خود را بدون اينکه مرضی باز دارنده يا حاجتی لازم يا فرمانروايی ظالم مانع شود، بجا نياورد و بميرد، 
به دين يهودی يا مسيحی مرده است

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
هيچ کس از حج محروم نمي ماند مگر در اثر گناه ، و اين در حالی است که  خداوند اکثر گناهان را مي بخشد

 امام صادق (ع ) خطاب به عيسی  بن ابی منصور فرمودند :
اي عيسي ، اگر قدرت آن را داري که نان ونمک بخوری و هر سال به حج بروي ، اين کار را بکن  

 امام صادق (ع ) مي فرمايد :
کسی که دو بار به حج برود تا زنده است در خير و برکت قرار خواهد گرفت

امام صادق (ع ) مي فرمايد
: کسی که سه بار به حج مي رود هيچ وقت فقير نمي شود

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
کسی که ده بار به حج مي رود، خدا او را محاسبه نخواهد کرد

حضرت صادق (ع ) مي فرمايد :
در هر يکی از ماههای سال مي توان به عمره رفت ، و بهترين عمره ، در ماه رجب است

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
مکه محبوبترين زمين پيش خداست

  امام علی بن الحسين زين العابدين (ع ) مي فرمايد :
خوردن و آشاميدن در شهر مکه همچون روزه داري  در غير از آن است ، و يک روز روزه داری در آن شهر برابر است با يکسال روزه داری در جاهاي ديگر، و راه  رفتن در شهر مکه عبادت است

 امام باقر (ع ) مي فرمايد :
کسي که در شهر مکه سجده مي کند همچون کسي است که در راه خدا در خون خود مي غلتد

از پيامبر اکرم (ص ) روايت شده است که فرمودند :
هيچ روزهايی همچون ده روز اول   ذي الحجه نيست که خدا دوست دارد مردم در آن مشغول عبادت او شوند  

از رسول خدا (ص ) روايت شده است که فرمودند :
مسح کشيدن حجر الاسود و رکن يماني  گناهان را مي ريزد و از بين مي برد

امام علی بن الحسين زين العابدين (ع ) مي فرمايد :
وقتی که شب عرفه و اوايل روز منی فرا مي رسد، خدا به کسانی که در عرفات و منی ايستاده اند، گرامي ترين ملايک خود را مباهات مي کند 

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
وقتی که مردم جايگاههای خود را در منی مي گيرند، ندا کننده ای از سوی  خدا ندا مي کند : اگر رضايت مرا خواسته بوديد، من راضی شده ام

 حضرت صادق (ع ) مي فرمايد :
حج اکبر روز قربانی است

رسول خدا (ص ) مي فرمايد :
رمی جمرات ذخيره روز قيامت است

 حضرت باقر (ع ) مي فرمايد :
کسي که در يکي از دو حرم ( مکه و مدينه ) بميرد، در روز قيامت بي ترس و هراس مبعوث مي گردد

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
خدا، طعام دادن و کشتار قربانی در منی را دوست مي دارد

امام صادق (ع ) مي فرمايد :
وقتی که مؤمن سر خود را در منی مي تراشد و آن را در زمين دفن مي کند،  در روز قيامت هر مويی با زبان گويا به نام صاحبش تلبيه مي گويد 

 امير المؤمنين علی (ع ) مي فرمايد :
آب زمزم بهترين آب روی زمين است

 از حضرت پيامبر (ص ) روايت شده است که فرمودند :
کسي که هفت بار دور خانه خدا طواف کند، ودو رکعت نماز پشت مقام بخواند، و از آب زمزم بخورد، گناهان او آمرزيده مي شود هر قدری که باشد

بحضرت پيامبر اکرم (ص ) مي فرمايد :
راي هر دردي که آب زمزم خورده شود دواست

حضرت صادق (ع ) مي فرمايد :
بهتر از حج چيزی نيست مگر نماز

حضرت پيامبر اکرم (ص ) مي فرمايد :
چون از حج فارغ شدي ، گويا تازه از مادر متولد گشتي

 امام علی (ع ) در وصيت خود به هنگام وفات فرمود:
خدا را! خدا را! در حق خانه پروردگارتان ، تا زنده ايد آن را وا مگذاريد که اگر رها شود، (از عذاب الهي ) مهلت داده نخواهيد شد

امام صادق (ع ) :
هيچ جايي نزد خداي تعالي محبوبتر از مسعي نيست زيرا که هر گردنکش ومتکبری در آن جا خوار و ذليل مي شود

 امام علی  (ع ) :
آيا نمي بينيد که خدای سبحان مردمان را از زمان آدم - صلوات الله عليه - تا پايان جهان  با سنگهايی که نه سودی  مي رسانند نه زيانی و نه مي بينند و نه مي شنوند آزمايش کرد، و آن سنگها  را خانه با  حرمت خود ساخت و آن را جايگاه گرد آمدن مردم قرارداد سپس آن را در سنگلاخترين مکانها و  بي گياهترين  نقاط زمين و تنگترين دره ها جای داد، در ميان کوههای خشن و ريگهای داغ  و چشمه های  کم آب و آباديهای دور از هم که نه شتری در آنجا فربه مي شود، نه اسبي ، نه گاوی و نه گوسفندی اگر خدای سبحان مي خواست خانه باحرمت خود ومشعرهاي ارجمند خويش را در ميان باغها و جويبارها و سرزمينهای هموار و پر درخت و پر ميوه که خانه هايش به هم پيوسته  و روستاهايش نزديک به هم است ، در ميان گندمزارها و باغهای خرم و زمينهای پر گياه و دشتهای  پرآب و در وسطباغستانهای خرم و بهجت زا و جاده های آباد  قرار مي داد هر آينه به همان نسبت که آزمايش و امتحان ساده تر بود پاداش و جزا کم بود  

امام صادق (ع )در پاسخ به سوال هشام بن حکم از علت حج و طواف کعبه فرمود:
خداوند مردمان  را بيافريدوآنهارا به پيروی از دين و آنچه مصلحت دنيايشان درآن است  فرمان داد و حج را مايه فراهم آمدن مردم از شرق  و غرب عالم و آشنا شدن آنها  با هم (و آگاه شدنشان از حال و روز يکديگر ) قرار داد و تا بازرگانانی که  
از شهری به  شهری کالا مي برند سود برند، و کرايه دهندگان و شترداران به فايده ای رسند، و تا آثار پيامبر خدا  شناخته شود و خبرهای آن حضرت نقل و بازگو شود و از يادها نرود اگر هر قومی و مردمی (فقط) به شهر و سرزمين خود بسنده مي کردند نابود مي شدند و شهرها ويران مي گشت و درآمدها و سودها افت مي کرد،  و خبرها پوشيده مي ماند و کسی از آنها آگاه نمي شد اين است علت حج

امام باقر (ع ) :
حج آرامش بخش دلهاست

 امام صادق (ع ) :
نديده ام که چيزي همانند مداومت بر زيارت خانه خدا چنان سريع توانگري آوردو فقر رابزدايد 

 امام زين العابدين (ع ) :
حق حج (برتو) اين است که بداني بدان وسيله بر پروردگارت وارد مي شوي ، واز گناهانت به سوی  آن مي گريزي ، و به وسيله آن توبه ات پذيرفته مي شود و فريضه و تکليفی را که خدا بر تو واجب کرده است ادا مي کنی 

امام باقر (ع ) :
تماميت حج به ملاقات کردن با امام است

امام کاظم (ع ) :
:درباره آيه هر کس دراين سراي کورباشد در آخرت نيز کورتر است و گمراهتر" فرمودنداو کسی است که حج ، يعنی حج واجب ، را به تأخير اندازد و بگويد : امسال حج مي روم ، سال ديگر حج مي روم تا آن که سرانجام مرگش فرا رسد

عبدالرحمن بن کثير:
با امام صادق به حج رفتم هنگام عبور از راهی آن حضرت بر فراز کوهي  رفت و از آن بالا به مردم نگريست و فرمود: چه بسيار است هياهو و چه اندکند حاجيان !

 امام باقر(ع ) :
کسي که اين خانه را زيارت کند، اگر سه خصلت در او نباشد، ارزش ندارد: ورعی که او را از معاصی خدا باز دارد، حلمی که با آن خشمش را مهار کند، و خوشرفتاری با کسی که با وی همنشينی و مصاحبت دارد

امام صادق (ع ) :
اگر انسان مال حرامی به دست آورد و با آن به زيارت خانه خدا رود و تلبيه بگويد،(در جوابش ) ندا آيد که : لا لبيک و لا سعديک و اگر از راه حلال به  
دست آورده باشد ندا آيد که : لبيک و سعديک

 پيامبر خدا (ص ) :
هر کس که با مال حرام حج کند وبگويد : لبيک اللهم لبيک ، خداوند به اوفرمايد:لا لبيک و لا سعديک ، حجت از آن خودت باد!

 امام صادق (ع ) :
حج بر دو گونه است : حج برای خدا و حج برای مردم کسی که برای خدا حج گزارد خداوند بهشت را به او پاداش دهد و هر که برای مردم حج رود پاداش و ثوابش در 
روز قيامت به عهده همان مردم است

امام صادق (ع ) :
هرکس در راه رفتن به مکه يابرگشتن ازآن بميرد،روز قيامت از آن ترس و هراس بزرگ در امان باشد

امام صادق (ع ) :
هرکس در حال احرام بميرد خداوند اورا لبيک گويان برانگيزد

امام صادق (ع ) درباره آيه و هر کس به آن درآيد درامان است فرمود :
هر انساني که وارد حرم شود و به آن پناه برد از خشم خدا در امان است و هر حيوان و پرنده ای وارد آن شود نبايد آن را رم  
داد يا آزارش رساند تا  آن گاه که از حرم خارج شود

امام صادق (ع ) :
مردم امام خودرا گم مي کنند ولي آن حضرت در موسم حج حاضر مي شود و مردم را مي بيند اما آنها او را نمي بينند


منبع: پايگاه اينترنتي تبيان