سعي


پس از دعا ، آمادگی برای کوچ در کاروانها به چشم مي خورد. تنگ غروب است و در اين صحرای عرفان عطر حضور حضرتش را مي توان يافت.

مهدی کدامين خيمه را ديدار کرده است ؟
آيا کدامين چشم لايق ، ديده او را ؟
آيا کدامين حاجی بشکسته دل را بر دامن پر فيض ديدارش نشانده است ؟

اينجا در اين دشت ، هر سوی ، آثاری ز رد پای مهدی (عج ) است. فرياد يا مهدی در اين صحرا بلند است.

نجوای جان خيز که را ،
- آن دوست ، آن مولا و سرور -
از خيمه های گرم و سوزان ،
اندرين دشت ، لبيک گفته است ؟

چشم انتظاری ، درد جانسوزی است ، ای دوست
در انتظارت ، صبح و شب ، تا کی نشستن ؟
اين چشم را در چشمه عشق تو ، شستيم
در زمزم ديدار هم ، بايد که اين چشم
روی تو بگشودن ، به روی غير ، بستن
هرگز روا نيست
اينجا هم از ديدار تو ، محروم ماندن
اين ديدگان منتظر ، خاک ره توست.


منبع: پايگاه اينترنتي تبيان