مناسک حج

آية الله العظمى حاج شيخ محمدفاضل لنكرانى


فهرست موضوعات
پيشگفتار
اقسام حج و عمره
حج قران و إفراد
عمره مفرده
اعمال عمره مفرده
حج تمتّع
عمره و حج كودكان
اقسام حج تمتع (واجب و مستحب)
حجة الاسلام
شرايط وجوب حجة الاسلام
  1 ـ بلوغ
  2 ـ عقل
  3 ـ حريت و برده نبودن
  4 ـ استطاعت
استطاعت
استطاعت مالى
حج بذلى
استطاعت بدنى
استطاعت طريقى
استطاعت زمانـى
رجوع به كفايت
خمس و احكام آن در حج
وصيت به حج
نيابت در حج
شرايط نايب
  1 ـ بلوغ
  2 ـ عقل
  3 ـ ايمان
  4 ـ آگاهى به مناسك حج
  5 ـ معذور نبودن در اعمال حج
  6 ـ وثوق و اطمينان به انجام حج
شرايط منوب عنه
  1 ـ ايمان
  2 ـ عقل
  3 ـ بلوغ
  4 ـ عدم قدرت بر انجام مناسك
حج تمتع
بخش اول: عمره تمتع
  1 ـ احـــرام
ميقات
نيت
لباس احرام
تلبيه
مستحبات احرام
مكروهات احرام
محرمات احرام
  1 ـ آميزش
  2 ـ بوسيدن
  3 ـ لمس كردن
  4 ـ نگاه كردن
  5 ـ عقد كردن
  6 ـ استمناء
  7 ـ پوشاندن سر براى مردان
  8 ـ پوشاندن صورت براى بانوان
  9 ـ پوشيدن لباس دوخته براى مردان
  10 ـ پوشاندن تمام روى پا براى مردان
  11 ـ استعمال عطريات
  12 ـ زينت
زيورآلات
عينك
انگشتر
سـاعـت
سرمه كشيدن
حنا بستن
  13 ـ نگاه كردن در آينه
  14 ـ ماليدن روغن و پماد چرب
  15 ـ ناخن گرفتن
  16 ـ ازاله مو
  17 ـ سايه قرار دادن
  18 ـ فسوق
  19 ـ جـدال
  20 ـ بيرون آوردن خون از بدن خود
  21 ـ كندن دندان
  22 ـ كشتن حشرات بدن
  23 ـ سلاح برداشتن
  24 ـ كندن گياهان و درختان حرم
  25 ـ شكار حيوانات وحشى
مستحبات دخول حرم
آداب دخول مسجدالحرام
مستحبات ديگر مكه
  2 ـ طــواف
شرايط صحت طواف
  1 ـ نيت
  2 ـ طهارت
الف: طهارت از حدث اصغر و اكبر
ب: طهارت بدن و لباس
  3 ـ ستر عورت
  4 ـ مختون بودن
  5 ـ انجام هفت دور نه كمتر و نه بيشتر
قطع طواف
  6 ـ شروع طواف از حجرالأسود و ختم به آن
  7 ـ محدوده طواف (مطاف)
  8 ـ جهت گردش به دور كعبه
طواف مستحبى
مستحبات طواف
  3 ـ نماز طواف
شرايط صحت نماز طواف
  1 ـ نيت
  2 ـ كيفيت نماز طواف
  3 ـ وقت نماز طواف
  4 ـ شرايط نماز طواف
  5 ـ محل نماز طواف
مستحبات نماز طواف
  4 ـ سـعى
شرايط صحت سعى
  1 ـ نيت
  2 ـ محل شروع و پايان و مسير سعى
  3 ـ توجه به صفا و مروه در حال سعى
  4 ـ وقت انجام سعى
  5 ـ انجام هفت شوط متوالى و پى در پى
مستحبّات سعى
  5 ـ تقصيـر
شرايط صحت تقصير
  1 ـ نيت
  2 ـ كيفيت تقصير
  3 ـ وقت تقصير
احكام بين عمره تمتع و حج تمتع
بخش دوم : حــج تمتـع
  1 ـ احـــرام
مستحبات احرام حج
  2 ـ وقوف در عرفات
شرايط صحت وقوف
  1 ـ نيت
  2 ـ محل وقوف
  3 ـ وقت وقوف
  4 ـ كيفيت وقوف
مستحبات وقوف در عرفات
  3 ـ وقوف در مشعرالحرام
شرايط صحت وقوف
  1 ـ نيت
  2 ـ محل وقوف
  3 ـ وقت وقوف
  4 ـ كيفيت وقوف
وقوفهاى اختيارى و اضطرارى
مستحبات وقوف در مشعر
اعمال روز عيد در منى
  4 ـ رمى جمره عقبه
شرايط صحت رمى
  1 ـ نيت
  2 ـ وقت رمى
  3 ـ شرايط سنگى كه با آن رمى مى شود
  4 ـ پرتاب سنگ با دست و بدون واسطه
  5 ـ هفت سنگ به ترتيب و يكى يكى زدن
مستحبات رمى جمرات
  5 ـ قــربــانى
شرايط صحت قربانى
  1 ـ نيت
  2 ـ وقت قربانى
  3 ـ محل قربانى
  4 ـ شرايط حيوان قربانى
نوع حيوان
سـن حيوان
سالم بودن حيوان
ناقص نبودن حيوان
پير نبودن حيوان
لاغر نبودن حيوان
وكالت در قربانى
بـدل قـربانى
مستحبات قربانى
  6 ـ حلق يا تقصير
شرايط صحت حلق يا تقصير
  1 ـ نيت
  2 ـ وقت حلق يا تقصير
  3 ـ محل حلق يا تقصير
مستحبات حلق يا تقصير
  7 ـ طـواف حـج
  8 ـ نماز طواف حج
  9 ـ سـعى
  10 ـ طواف نساء
  11 ـ نماز طواف نساء
مستحبات طواف حج،نماز،سعى،طواف نساء
اعمال مكه و احكام تقديم آن بروقوفين
  12 ـ ماندن در منى
شرايط صحت بيتوته
  1 ـ نيت
  2 ـ وقت بيتوته
  3 ـ محل بيتوته
مستحبات منى
  13 ـ رمى جمرات سه گانه
شرايط صحت رمى جمرات سه گانه
  1 ـ نيت
  2 ـ وقت رمى
  3 ـ ترتيب
كوچ كردن از منى
مصدود و محصور
احكام مصدود
احكام محصور
احكام بيهوش
احكام كفارات
متفرقات
موارد بطلان عمره و حج يا عدم كفايت آن
زيارت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) وكيفيّت آن
زيارت حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)
زيارت ائمّه بقيع(عليهم السلام)
زيارت ابراهيم فرزند رسول خدا(صلى الله عليه وآله)
زيارت فاطمه بنت اسد
زيارت ائمه بقيع (عليهم السلام) هنگام وداع
زيارت جامعه كبيره
زيارت امين الله